Mapa obce

POVOLENIE NA PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE A AMBULANTNÝ PREDAJ

Popis:
Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podávajú fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Formulár:
Žiadosť o povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste vo formáte .doc

Žiadosť o povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste vo formáte .pdf

 

Podávanie žiadosti:
Žiadosť je možné podávať elektronicky na adresu: turany@turany.sk alebo poštou na adresu Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany minimálne 1 deň pred predajom, výnimočne je možné podať žiadosť po dohovore na tel.č. 043/4292400 osobne v deň predaja.

Potrebné doklady k žiadosti:
- oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra, osvedčenie o zápise do evidencie SHR, potvrdenie príslušného mesta alebo obce o vlastníctve pôdy, v prípade predaja lesných plodov predávajúci predkladá potvrdenie o súhlase k ich odberu od príslušného majiteľa alebo správcu pozemku)
- v prípade predaj potravinárskych výrobkov rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Poplatky:
Bez správneho poplatku.

Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
- Zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
- Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
- Zákon č.289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- Zákon č.105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
- Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Právne predpisy mesta (všeobecne záväzné nariadenia):
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Turany zo dňa 24.4.2012