FOTOGALÉRIA r.2012

skola1

skola2

skola3

skola4

 

Základná škola
obraz

 

 

Základná škola, ul. Komenského 1050/10

Riaditeľka: Mgr. Melánia Klučiarovská

Číslo telefónu ZŠ: 043 4292 588

Školská jedáleň: 043 4307823

zsturany@centrum.sk

 

 

stranka
WWW stránka školy

 

 

História školy:

skola2008-1

r.2008

skola2008-2

r.2008

skola2008-3

r.2008

skola2008-4

r.2008

Evanjelická ľudová škola, r.1946

Rímsko - katolícka škola, r.1946

5b66

5.B - r.1966

Budovy Základnej školy, r.1961

 

Prvá evanjelická škola bola v Turanoch už pred rokom 1580. Z roku 1636 sa zachovala správa o ohni,ktorý zničil faru aj školu.

K prvým známym učiteľom patria: Ján Joanides (pôsobil okolo r. 1648) , Juraj Lipóci (1685), Štefan Šimkovič (1706). Pavol Tomčáni bol povalaný za učiteľa do Turian v roku 1785. Pre neznalosť nemckého jazyka bol nútený opustiť obec a na jeho miesto nastúpil Ján Kalinčiak z Párnice (učil v obci v r. 1785 - 1787). Krátky čas tu pôsobili Tomáš Hojný a Matej Dareus .

Daniel Banko tu učil v r.1788 - 1834. Za jeho pôsobenia sa začala stavať v r.1788 nová škola.Školu postavili za 194 zl. Na čelnej stene bolo napísané " Nakladkem patronství vzhúru sem povstala, By sem učiteli, žákum bydla dala 1788"

15.2.1795 ju poškodila povodeň. Po oprave v r.1796 školu znovu zničil oheň a ostali len holé múry. Záujem o novú školu poklesol,takže až neskoro bolo opravená. Povodeň v r. 1813 školu úplne zničila, tak bola postavená v poradi už tretia škola, ktorá bola drevená.

Ján Izák učil v obci v r.1835 - 1890. Vtedy sa škola rozšírila o ďaľšiu triedu.

V tejto triede učili ďaľší učitelia: Karol Orgona (1872-1873), Jozef Kompiš (1876 - 1890), Koloman Bazovský (1890 - 1895), Vladimír Hečko (1895), Michal Klein (1896-1899), Alexander Slaný (1899 - 1901), Miloš Molnár (1901), Mária Štrbová (1901-1913).

V roku 1901 sa zriadila tretia učiteľská stanica. na ktorej učila Kornélia Šestáková. V roku 1909 učil na škole Peter Vencel.

Budovu katolíckej školy postavili v r.1902. Mená najstarších učiteľov z tejto školy nie su známy. Z mladších sú to Frimer Divadar (1902), Vincent Samuely (učil do 1914 keď padol vo vojne) a jeho nástupca Dlugopoľský.

Maďarizácia kruto postihla obe školy. Hlavným maďarizátorom bol Attila Ujhelyi, ktorého Turanci nemali radi.

V 30-tich rokoch sa z posledných ročnikov oboch škol vytvorila škola obecná. Na školách pôsobilo niekoľko dobrých učiteľov, najmä správca ev.školy Peter Vencel. Po 1.svetovej vojne začal učiť na katolíckej škole Štefan Poláček až do roku 1931.

Nedostatok učebníc pomáhal odstraňovať Peter Vencel tým že sám preložil a napísal 20 kníh z češtiny do slovenčiny a zhotovil veľa učebných pomôcok.

Šk.rok 1938/39 začal ako iné roky. 23.9. ho prerušila mobilizácia, keď narukovali aj učitelia Jozef Štrba, Jĺius Šteffel, Václav Teplík a Emil Suroviak. V školách nastáva útlm.

Vyučovanie sa obnovilo až 23.4.1945. V prvých rokoch po vojne prebiehala na škole akcia Kanadského červeného kríža -- každé dieťa dostalo štvrť litra mlieka a žemlu.

V roku 1948 bola v obci len jedna škola, sedemtriedna štátna ľudová škola, ktorá vznikla poštátnením šesťtriednej ev. a v. a dvojtried. rím.-kat. ľudovej školy. Do roku 1946 bola osemtriedna s ročníkmi 1. až 8. Povinným preškolením žiakov 6. - 8. ročníka do meštianskej školy v Sučanoch sa počet tried a učiteľov znížil na 7.

Prvý rodák s vysokoškolským vzdelaním v obci bol inžinier Vladimír Fraňo Lojš od roku 1936.

Po vytvorení jednotnej školy s povinnou deväťročnou dochádzkou sa 21.4.1948 stal riaditeľom ev. a v. školy Peter Vencel. Počet žiakov bol 288. V roku 1950 ho vystriedal Eugen Matiášovský, neskôr Ivan Valko, Samuel Gavurník a Vladimír Huska.

V roku 1951 sa zriadila 2-triedna osobitná škola, ktorú navštevovali žiaci so slabým prospechom.

V roku 1952 bola pri ZŠ založená Družina mládeže, počet žiakov bol 277.

Škola bola umiestnená v troch starých nevyhovujúcich budovách. Aj preto riaditeľ školy Samuel Gavurník presadzoval myšlienku stavby novej školy.

Pamätnou udalosťou v rozvoji školstva v obci sa stali práce na započatí výstavby novej školy 20.mája 1958, ktorú po prvý krát otvorili 1.9.1960 . Škola mala v roku 1961 28 učiteľov a 850 žiakov. Škola je 17-násť triedna.

Pre učiteľov sa súčasne pri novej škole postavila nová štvorbytovka .

1961/62 - Povinná školská dochádzka bola predĺžená na deväť rokov

V roku 1961 mala škola 28 učiteľov a 850 žiakov.
1962/63 - Na ročníkoch 1.-5. bolo zavedené dvojzmenné vyučovanie
1963/64 - Prvýkrát bol oplotený areál školy a vysadený stromčekmi a okrasnými kríkmi
1964/65 - Výtvarný krúžok pod vedením uč. O. Krumplíka vymaľoval sklá oblokov v I. pavilóne školy
1965/66 - Bábkarský krúžok pod vedením uč. R. Babica a uč. Ž. Chromekovej sa ako jediný z okresu Martin zúčastnil 2. festivalu bábkárskych hier v Martine
1966/67 - Našu školu prestali navštevovať žiaci z Krpelian, Nolčova, Ratkova a Šútova
1967/68 - V škole bol zavedený jedenásťdňový pracovný cyklus
1968/69 - Zavedenie päťdňového pracovného týždňa

V ZDŠ došlo v roku 1970 k výmene riaditeľa. Tomáša Chorváta vystriedal Emil Siakeľ, neskôr sa riaditeľkou stala Angela Ondrejková. V sedemdesiatich rokoch pribudla k ZDŠ aj budova školskej jedálne.

1969/70 - Do výchovno-vyučovacieho procesu sa vo zvýšenej miere zaviedli audiovizuálne pomôcky
1970/71 - Zriadenie zubnej ambulancie
1971/72 - Z príležitosti volieb do zastupiteľských orgánov štátnej moci boli na škole vytvorené agitačné komisie, ktoré sa výraznou mierou podieľali na predvolebnej agitácii v obci
1972/73 - Na škole bola zriadená izba ravolučných tradícií
1973/74 - Škola nadviazala družbu so ZDŠ v Bílovci. Delegácia učiteľov z družobnej školy navštívila našu školu a dohodla vzájomnú spoluprácu.

V roku 1974 študovalo 30 mladých ľudí z obce na vysokých školách a 150 na stredných školách.

1974/75 - Do prevádzky bola uvedená nová školská jedáleň a školská družina
1975/76 - Založenie ZO SZM. Za jej predsedu bol zvolený uč. L. Otto
1976/77 - Začal pracovať spevácky súbor PLAMIENOK, ktorý veľmi úspešne viedla uč. O. Raganová
1977/78 - Boli zavedené TÝŽDNE PRACOVNEJ AKTIVITY a PRACOVNÉ SMENY CTI. V rámci týždňa pracovnej aktivity bolo na škole vytvorené dielo v hodnote 18 700,- Kčs.
1978/79 - Začiatok výstavby telocvične
1979/80 - Pod vedením skupinovej vedúcej PO SZM uč. S. Pittnerovej sa výrazne zlepšila práca organizácie
1980/81 - Na OBHP obhájili naši žiaci 1. miesto v celoročnej hre VŽDY PRIPRAVENÝ a opäť získali pohár riaditeľa ODPM
1981/82 - Výrazné zlepšenie spolupráce školy s výborom ZRPŠ, ktorý pracoval pod vedením p. J. Schestága
1982/83 - Dovršuje sa zavádzanie novej školskej sústavy
1983/84 - Škola 5-krát za sebou obhajuje celoročnú súťaž škôl v branných súťažiach VŽDY PRIPRAVENÝ. ZDŠ mala v škol.roku 1983-84 710 žiakov, 34 učiteľov, 21 učební a pre veľký počet žiakov je zriadená dvojsmenná prevádzka.

1984/85 - MŠ SSR udelil kolektívu školy pochvalné uznanie za pracovnú iniciatívu
1985/86 - Dobudovanie odbornej učebne hudobnej výchovy a zriadenie odbornej učebne pre výučbu ŠPD
1986/87 - Pionierskej skupine pri ZŠ v Turanoch, ktorej činnosť organizuje uč. S. Varinská, bolo udelené vyznamenanie za rozvoj okresu
1987/88 - Škole bola odovzdaná telocvičňa bez vykurovania. Telocvičňa bola postavená v akcii Z.
1988/89 - Bola dopracovaná projektová dokumentácia prepojenia školských budov a dobudovania areálu školy
1989/90 - 17. november priniesol zmeny najmä v personálnom obsadení vedenia školy. Akčný výbor VPN, ktorý bol zvolený 3. januára 1990, odvolal vedenie školy.
1990/91 - Bola zrušená činnosť PO, čím sa výrazne znížila záujmová činnosť žiakov. Obnovenie učebne fyziky a školskej učebne 
1991/92 - Odstránenie dvojzmenného vyučovania
Výchovné predmety sa prestali hodnotiť známkou. V tomto školskom roku sa vyučovalo 532 žiakov v 22 triedach. Riaditeľkou ZŠ je S. Pitnerová.
1992/93 - Atletický oddiel a ŠS zorganizovali krajský turnaj v atletike, ktorého sa zúčastnilo 21 ZŠ
1993/94 - Škola získala titul majstra okresu v atletickom štvorboji
1994/95 - Do výchovno-vyučovacieho procesu bola zavedená Náboženská a Etická výchova
1995/96 - Pripomenutie 35. výročia trvania ZŠ v Turanoch
1996/97 - Zrealizovaná plynofikácia ZŠ 
1997/98 - Zriadenie ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO STREDISKA V ATLETIKE
1998/99 - Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia
1999/00 - Dobudovaná počítačová učebňa 

 

zdroj: Hlas Turian, Miestne múzeum, webstránka ZŠ