PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov
Mesto Turany
Sídlo
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Štát
Slovenská republika
Zastúpené:
Ing. Miroslav Blahušiak
IČO:
00316962
URL:
www.turany.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Kleinová
tel.:
+421 43 4292400
fax:
+421 43 4292402
e-mail:

 

 

Výzva na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“ - vyvesené 27.3.2017

Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača - vyvesené 27.3.2017

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Ťažba kalamitného dreva“ - vyvesené 27.3.2017

Príloha č. 3 – návrh zmluvy - vyvesené 27.3.2017

 

 

Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj - vyvesené 9.3.2017

Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj - vyvesené 22.3.2016

 

Prieskum trhu na výmenu okien a dverí na futbalovom štadióne - vyvesené 28.5.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s hodnotami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2016 za Mesto Turany

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015 za Obec Turany

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2014 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2014 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2014 za Obec Turany

 

Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ - Modernizácia plynovej kotolne - zverejnené 3.9.2014
1. Výzva - zakázka na dodanie a montáž plynových kotlov "Modernizácia plynovej kotolne"
2. Rekonštrukcia plynovej kotolne - technické podmienky
3. Výkres jestvujúceho stavu kotolne v ZŠ
4. Výkres navrhovaného stavu kotolne v ZŠ

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Zákazky 2013

Názov zákazky (po kliknutí na názov sa zobrazí výzva) Metóda verejného obstarávania Predbežné oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Poznámky

Prieskum trhu podľa  §  9 ods. 9 zákona o VO --
9.8.2013
  + e-aukcia
   
26.9.2013
AJTY s.r.o., Bratislava