KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Admin info

Pripomienky k nariadeniam a vyhláškam MU zasielajte na adresu mestkého úradu turany@turany.sk

Pravidlá pri prijímaní nariadení

Pravidlá pri prijímaní nariadení podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.v znení neskorších predpisov:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestkého zastupiteľstva o návrhu nariadenia. V tej istej lehote sa zverejní aj na internetovej adrese mesta, ak ju má mesto zriadené, alebo iným spôsobom v meste obvyklým

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické aj právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestkého zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.

Nariadenia musia byť každému prístupné na mestkom úrade mesta, ktoré ich vydalo.

 

Všeobecné záväzné nariadenia a vyhlášky

 

Všeobecné záväzné nariadenia sú na stránke vo formáte .pdf.

 

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení a štatútov
 
 
 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia
Predmet
Názov
Dátum vyvesenia
Pozn.
Mesto Turany VZN č.1/2018 o o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 5.9.2018  
VZN č.1/2017 o určení názvu ulice na území mesta Turany
14.12.2017
 
VZN č. 9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta Turany
4.1.2017
 
VZN č.5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta TURANY
23.5.2016

Formulár žiadosti

Formulár vyučtovanie

VZN č. 4/2016 o Mestskej polícii Turany
23.5.2016
 
Štatút mesta TURANY
25.3.2016
 
VZN o zmene označenia obce na mesto
25.3.2016
 
VZN č.1/2013 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Turany 8.7.2013  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Turany 11.12.2012  
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce 24.4.2012  
VZN obce Turany o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 7.9.2011  
Všeobecné záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu Sídelného útvaru Turany 14.5.2010  
Všeobecné záväzné nariadenie obce Turany o verejnom poriadku 24.2.2010  
08.11.2007  
1.1.2006  
     
Dane      
VZN o miestnych daniach /úplné znenie so zapracovanými dodatkami č. 1-2/
17.2.2015
 
Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
16.12.2014
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany o miestnych daniach /úplné znenie so zapracovaným Dodatkom č. 1/
9.1.2014
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turany o miestnych daniach

13.12.2013  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 13.12.2012  
     
Školstvo
VZN č.3/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany 14.12.2017  
VZN č.02/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Turany 14.12.2017  
Všeobecne záväzné nariadenie č.2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Turany 10.3.2016  
2.6.2004  
     
Odpady a voda Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 13.7.2016  
Dodatok č.1 - k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turany
9.12.2015
 
VZN č.01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany
25.2.2015
 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turany
16.12.2014
 
Dodatok č. 1 k VZN obce Turany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 24.4.2012  
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2011  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2009  
15.12.2006  
     
Rôzne
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 7/2016 ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti o vodení psov 13.7.2016  
Dodatok č.1 k VZN č. 23/2011 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb 24.3.2016  
VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb 8.6.2011 dodatok č.1
Všeobecne záväzné nariadenie o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb 15.5.2009  
Cintorínske poplatky1.1.2009 1.1.2009  
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 24.4.2007