Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za materskú školu a stravovanie s účinnosťou od 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 03/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany, určuje uznesením č. 53/2017 výšku príspevkov nasledovne:


Materská škola:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy: 10,00 €


Školská jedáleň:
Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín na jedno jedlo: 1,19 €, z toho
* desiata 0,28 €
* obed 0,68 €
* olovrant 0,23 €


Príspevok na režijné náklady: 0,10 € za deň, v ktorom bolo odobraté aspoň jedno jedlo.


Úhrada rodičov za celodennú stravu a réžiu: 1,29 €

 

 

Turany, 02.01.2018 Anna Buricová, riaditeľka MŠ