PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEAA V MŠ A ZA STRAVU

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy s účinnosou od 1.9.2012

Všeobecné záväzné nariadenie č. 26 zo dňa 28. júna 2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti obce Turany určilo výšku príspevkov nasledovne:


Materská škola:
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy: 10,00 €


Školská jedáleň:
Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín na jedno jedlo: 1,22 €, z toho


* desiata 0,32 €
* obed 0,66 €
* olovrant 0,24 €