budik

DENNÝ PORIADOK

   
ČAS
ČINNOSTI
6:00

- Otvorenie MŠ, schádzanie detí

- Hry a hrové činnosti podža predstáv detí

- Edukačné aktivity

- Ranný kruh - spoločné diskutovanie, oboznamovanie s aktivitami

- Pohybové a relaxačné cvičenie

8:45 - 9:10
- Osobná hygiena, desiata
9:10

- Edukačné aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej dramatickej, grafomotorickej oblasti ...

- Pohyb vonku - vychádzka, školský dvor

11:30

- Osobná hygiena, obed

- Osobná hygiena, čistenie zubov

- Odpočinok

14:00 - 14:30

- Pohybové a relaxačné cvičenie

- Hygiena

- Olovrant

14:30 - 16:00

- Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

- Edukačné aktivity

- Hodnotenie dňa