VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

Organizácia tried a vekové zloženie detí

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 až 12 a ods. 15 školského zákona. Ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 školského zákona.

Organizácia tried v materskej škole:
* prízemie – 1. trieda: 2-3-4 ročné deti
* prízemie – 2. trieda: 4-5 ročné deti
* poschodie – 3. trieda: 5-6 ročné deti

 

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

1. trieda: 6.00 hod. – 16.00 hod.
2. trieda: 7.00 hod. – 15.00 hod.
3. trieda: 7.00 hod. – 16.00 hod.

V 1. triede sa deti schádzajú od 6.00 hod. do 7.00 hod., potom sú rozdelené po triedach. Znovu sú spojené popoludní v čase od 15.30 hod. do 16.00 hod. v 1.alebo 3. triede.

 

Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá za dieťa zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi, príp. inej splnomocnenej osobe alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.


Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si pri vstupe do budovy v čase nepriaznivého počasia očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Deti sa prezúvajú na lavičkách. Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné, aby rodičia pri prezúvaní a prezliekaní vykladali deti na skrinky.


Organizácia pri jedle

Jedlo sa deťom podáva v triede: desiata, obed, olovrant.
Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom.
Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.
Deti 2-3-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 4-5 ročné aj vidličku a deti 5-6 ročné používajú kompletný príbor.

Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Rodičia obliekajú deti pohodlne, tak, aby sa mohli hrať bez obáv zo zašpinenia. Nie je doporučené nosenie cenných vecí, za stratu ktorých učiteľka nezodpovedá.

 

Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí /pyžamo/. Rodič všetky osobné veci detí označí menom, aby nedochádzalo k ich zámene. Učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.