PRIJATIE A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MŠ

 

Deti sa do MŠ prijímajú na základe prihlášky k začiatku školského roka v mesiaci marec alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka predškolského zariadenia najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ oznamom a správou v obecnom rozhlase miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritériá prijímania.
Do MŠ sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
Prihlášku si vyzdvihne rodič u riaditeľky MŠ, prípadne si ju stiahne z internetu. Po jej vyplnení prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa do MŠ prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Do triedy možno prijať najviac dve deti, pričom najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí MŠ.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.


V predškolskom zariadení možno umiestniť dieťa, ktoré:


a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.


Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a) vydá zákonnému zástupcovi alebo inej osobe, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti, ošetrujúci lekár pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Skutočnosti uvedené pod písm. b) a c) potvrdzuje v písomnom vyhlásení zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v zariadení trvajúcej dlhšie ako päť dní. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.
Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, v prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Rodič je povinný upozorniť učiteľky na zdravotné problémy dieťaťa /alergie, pomočovanie, kŕče pri teplote a pod./.

 

Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 14.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou MŠ, triednou učiteľkou a vedúcou ŠJ.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.