Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole

 

Usporiadanie denných činností zabezpečuje:
- vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie),
- dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),
- vytváranie časového priestoru na hru a učenie dieťaťa,
- dodržiavanie pevného stanoveného času na činnosti zabezpečujúcu životosprávu.

V dennom poriadku sa striedajú:
- hry a hrové činnosti,
- pohybové a relaxačné cvičenia,
- pobyt vonku,
- odpočinok,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).

Usporiadanie denných činností, ktoré sa pravidelne opakujú, má materská škola rozpracované vo forme denného poriadku.

 

Denný poriadok
ČAS
ČINNOSTI
6.00 – 9.00

Otvorenie MŠ, schádzanie a privítanie detí

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, edukačné aktivity

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít


Pohybové a relaxačné cvičenia

9.00 – 9.20 Osobná hygiena, DESIATA
9.20 – 11.45 Edukačné aktivity, hry v centrách
Pobyt vonku
11.45 – 12.15 Osobná hygiena, OBED - osobná hygiena – čistenie zubov
12.15 – 14.10 Relaxácia – hudba, spev, čítanie literatúry
Odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenia
14.10 – 14.30 Osobná hygiena, OLOVRANT
14.30 – 16.00
Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
Krúžková činnosť
16.00 Koniec prevádzky materskej školy