Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

POPLATKY

O Z N A M o výške poplatkov za materskú školu a stravnú jednotku

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Turany č. 03/2017 zo dňa 13. 12. 2017 (uznesenie č. 53/2017) o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turany

 

Materská škola:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy :
10,00 €

Školská jedáleň:

Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín

* desiata 0,28 €
* obed 0,68 €
* olovrant 0,23 €

Spolu úhrada rodičov za stravnú jednotku je:

1,19 €

Príspevok na režijné náklady:

režijné náklady 0,10 €

 

Spolu úhrada rodičov za stravnú jednotku a réžiu je:
1,29 EUR

 

Turany 2. 1. 2018, Mgr. Jana Sobeková riaditeľka MŠ