Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

POPLATKY

O Z N A M o výške poplatkov za materskú školu a stravnú jednotku od 1.9.2012

Všeobecné záväzné nariadenie č.26 zo dňa 28. júna 2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti obce Turany

 

Materská škola:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
od 1. 9. 2012: 10,00 €

Školská jedáleň:

Príspevok na úhradu nákladov pri nákupe potravín od 1. 9. 2012

* desiata 0,32 €
* obed 0,66 €
* olovrant 0,24 €

Spolu úhrada rodičov za stravnú jednotku je:

1,22 EUR

Turany 1. 9. 2012 Mgr. Jana Sobeková, riaditežka MŠ