Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum

 

PLÁN AKCIÍ V MŠ uk. KRÍŽNA, škol.rok 2015-2016

MESIAC

AKCIE

 

September

 

 

Rodičovské združenie – ochutnávka nátierok

Rodičia

Výstavka šarkanov – „Dožinky“

Vystúpenie folklóru- „Dožinky“

Predškoláci

Využívanie dopravného ihriska

Október

Plavecký kurz

Predškoláci

Program pre klub dôchodcov

Predškoláci

Organizovaná prechádzka do prírody-Trusalová

Uvítanie do života

Predškoláci

November

Deň bez sladkostí –bábkové divadlo

Pani učiteľky-deťom

Návšteva tlačiarne – ako vzniká kniha

Predškoláci

Deň materských škôl

December

Zimná besiedka - Mikuláš

Deti

Výchovný koncert pre deti

ZŠ – umelecká škola

Január

Detský karneval

Rodičia, deti, MKS

Beseda s poľovníkom

Február

Lyžiarky kurz

Predškoláci

Návšteva Slovenského komorného divadla

Marec

Návšteva miestnej ľudovej knižnice

Predškoláci

Beseda so spisovateľkou – detský prednes

Moja obľúbená kniha - výstavka

Apríl

Návšteva astronomickej pozorovateľne – Gymnázium Martin

4-5, 5-6 roč.deti

Besiedka pre staré mamy

Zápis detí do ZŠ

Predškoláci

Využívanie dopravného ihriska

Výstavka  „Deň zeme“

Rodičia, deti

Máj

Stretnutie s členmi policajného zboru a hasičského zboru

Návšteva múzea v Turanoch

Predškoláci

Besiedka – „Deň matiek“

Atletický trojboj – Majstrovstvá okresu

Jún

MDD- hry, Trusalová organizovaná prechádzka

Športové popoludnie-„ Deň otcov“

Výlet s rodičmi

Rozlúčka s veľkou skupinou