Admin info

Svoje pripomienky mi zašlite na webadmin@turany.sk

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Mesto je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií mesta Turany a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  1. písomne ako poštovú zásielku na adresu: Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91,038 53 Turany
  2. písomne osobným doručením na Mestský úrad Turany
  3. telefonicky na č. tel. 043/4292 400 alebo faxom na č.043/4292402
  4. elektronickou poštou na adresu: obecturany@centrum.sk
  5. ústne- osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby na sekretariáte primátora mesta

Súvisiace dokumenty:

- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

-Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií (pozn. je uvedený nižšie na stránke)

- tlačivo žiadosti o poskytnutie informácie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
úkon sk/strana
cena v EUR
tlač alebo kopírovanie A4 -jednostranne
0,06
tlač alebo kopírovanie A4- obojstranne
0,10
tlač alebo kopírovanie A 3 jednostranne
0,16
tlač alebo kopírovanie A3 -obojstranne
0,26
1 ks diskety
0,66
1 ks CD
1,65
poštové poplatky
podľa cenníka Slovenskej pošty
1 ks obálka
0,06
informácia poskytnutá faxom
podľa cenníka Slov. telekomunikácií

Poplatky za poskytnutie informácií je možné uhradiť v pokladni Mestského úradu v Turanoch každý pracovný deň v úradných hodinách.

Schválil: Ing.Miroslav Blahušiak, primátor mesta