------------------------

 

 

ARCHÍV ÚRADNÝCH OZNAMOV UVEREJNENÝCH NA STRÁNKE MESTA V ROKU 2016
P.č.
Názov
Vyvesené
Zmazané
34. Pozvánka na zasadnutie MZ 22.6.2017
33. Záverečný účet mesta Turany za rok 2016 13.6.2017  
32. Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
12.6.2017
 
31. Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy - kúpa  vyťaženého dreva Mesta Turany 9.6.2017  
30. Zverejnenie záverečného stanoviska (číslo: 1294/2017-1.7/ml) a oznámení o zverejnení
26.5.2017
 
29. Zápisnica a uznesenie z 2.zasadnutia MZ - 19.4.2017 28.04.2017
-
28. Územný plán mesta Turany - koncept riešenia 25.4.2017  
27. Výzva na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“ 27.3.2017
-
26. OZNÁMENIE
o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta ... pokračovanie
21.3.2017
16.5.2017
25. OZNÁMENIE o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa .... pokračovanie 21.3.2017
16.5.2017
24. Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj 9.3.2017
21.3.2017
23. Zápisnica a uznesenie z 1.zasadnutia MZ - 8.2.2017 17.02.2017
-
22. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
5.1.2017
1.3.2017
21. Zápisnica a uznesenie zo 6.zasadnutia MZ - 14.12.2016 23.12.2016
-
20. Schválený rozpočet na rok 2017 + schválený programový rozpočet a tabuľková časť 20.12.2016
-
19. Pozvánka na zasadnutie MZ 8.12.2016
16.12.2016
18.

Návrh programového rozpočtu mesta TURANY na roky 2017 - 2019 + príloha tabuľková časť

02.12.2016 20.12.2016
17.

Návrh VZN č. 9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta Turany

30.11.2016
4.1.2017
16.

NÁVRH Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Turany

30.11.2016
4.1.2017
15. Zámer zámeny podielu v pozemkoch 30.11.2016
28.1.2017
14.

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

29.11.2016
20.12.2016
13. Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
28.11.2016
-
12. Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán mesta Turany 22.11.2016
28.1.2017
11. Zápisnica a uznesenie z 5.zasadnutia MZ - 9.11.2016 18.11.2016
-
10. ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Turany“ na životné prostredie 15.11.2016 25.12.2016
09. Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020" 10.11.2016 25.12.2016
08. Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 04.11.2016
10.11.2016
07. Verejná súťaž – ošetrenie lesných porastov v lokalite Dolný Háj 19.10.2016 31.10.2016
06. OZNÁMENIE k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie - územný plán mesta Turany 19.10.2016 30.11.2016
05. Zápisnica a uznesenie zo 4.zasadnutia MZ - 7.9.2016 16.9.2016
-
04. Pozvánka na zasadnutie MZ - 7.9.2016 2.9.2016 8.9.2016
03. Návrh na 2. úpravu rozpočtu na rok 2016 25.8.2016
-
02.

Návrh VZN č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Turany

23.8.2016  
01. Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Turany 1.8.2016
27.11.2016