------------------------

 

 

ARCHÍV ÚRADNÝCH OZNAMOV UVEREJNENÝCH NA STRÁNKE MESTA V ROKU 2016
P.č.
Názov
Vyvesené
Zmazané
31. Výzva na "Predaj vyťaženého dreva Mesta Turany " 19.3.2018  
30. Zápisnica a uznesenie z 1.zasadnutia MZ - 14.2.2018 23.02.2018
-
29. Pozvánka na zasadnutie MZ 08.2.2018
16.2.2018
28. Výzva na "Ťažbu kalamitného dreva" 08.2.2018
-
27. Návrh zámeny pozemkov s p. Krškovou 31.1.2018  
26. Zápisnica a uznesenie z 5.zasadnutia MZ - 13.12.2017 21.12.2017
-
25. Pozvánka na zasadnutie MZ 7.12.2017 14.12.2017
24. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 28.11.2017
-
23. Návrhy štyroch VZN 28.11.2017 14.12.2017
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 22.11.2017
-
21. Návrh Územného plánu Mesta Turany 12.10.2017
16.2.2018
20. Zápisnica a uznesenie zo 4.zasadnutia MZ - 20.9.2017 29.09.2017
-
19. Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch
15.9.2017
21.9.2017
18.

Zverejnenie zámerov mesta Turany

- inštalácia reklamnej stavby, prenájom parciel a zámena pozemkov

05.09.2017
11.10.2015
17. Zverejnenie zámeru predaja hnuteľného majetku mesta - odpredaj traktora 12.07.2017
20.7.2017
16. Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : „Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov“ 12.07.2017
-
15. Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : „Výmena okien v MŠ-ul. Obchodná Turany“ 07.07.2017
-
14. Zápisnica a uznesenie z 3.zasadnutia MZ - 28.6.2017 07.07.2017
-
13. Pozvánka na zasadnutie MZ 22.6.2017
29.6.2017
12. Záverečný účet mesta Turany za rok 2016 13.6.2017
-
11. Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
12.6.2017
-
10. Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy - kúpa  vyťaženého dreva Mesta Turany 9.6.2017
-
9. Zverejnenie záverečného stanoviska (číslo: 1294/2017-1.7/ml) a oznámení o zverejnení
26.5.2017
20.7.2017
8. Zápisnica a uznesenie z 2.zasadnutia MZ - 19.4.2017 28.04.2017
-
7. Územný plán mesta Turany - koncept riešenia 25.4.2017  
6. Výzva na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“ 27.3.2017
-
5. OZNÁMENIE
o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta ... pokračovanie
21.3.2017
16.5.2017
4. OZNÁMENIE o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa 21.3.2017
16.5.2017
3. Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj 9.3.2017
21.3.2017
2. Zápisnica a uznesenie z 1.zasadnutia MZ - 8.2.2017 17.02.2017
-
1. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
5.1.2017
1.3.2017