Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

APRÍL:

 

7.4.2018 46. ročník Behu oslobodenia Turian

 

9.4.2018 Oslavy oslobodenia Turian

 

30.4.2018 Stavanie mája

 

 

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA NA TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

Maj 2018

 

Meeting internazionale di atletica leggera „citta di Viterbo“ - 4. až 8.4 2018

V dňoch 4. – 8. 4. 2018 sa zúčastnilo 21 našich atlétov, žiakov športových tried ZŠ Turany, na medzinárodnom mítingu v talianskom meste Viterbo. V silnej konkurencii športovcov z Anglicka, Španielska, Malty, Rumunska a Talianska vybojovali 10 medailí a vyhrali pohár v súťaži družstiev.


Naši medailisti:
1. miesto Bianca Janotová hod vortexom
2. miesto Estera Dlugošová hod vortexom
Zuzana Žiaková 60 m
Radoslav Bače 1000 m
Marco Turčan vrh guľou
Ema Berešíková 1000 m
3. miesto Lucia Koloková skok do výšky
Natália Majtáňová 1000 m
Diana Hlavatá skok do diaľky
Tomáš Nagy skok do výšky


Úspešnú turiansku atletickú výpravu tvorili: Ema Berešíková, Estera Dlugošová, Zuzana Žiaková, Natália Majtáňová, Michaela Kostrová, Bianca Janotová, Diana Hlavatá, Rebeka Haľamová, Sarah Foťková, Zoja Kleinová, Rebeka Mojžišová, Nikola Brxová, Ema Morgošová, Lucia Koloková, Vanesa Kaněrová, Barbora Štigová, Radoslav Bače, Tomáš Nagy, Marek Pavelica, Marco Turčan, Dávid Mukera
Tréner: Mgr. M. Klučiarovský


Pedagogickí pracovníci: Mgr. A. Garaj, Mgr. T. Otrubová, Mgr. B. Sumka
Atletického mítingu sa mladí športovci mohli zúčastniť na základe pozvania Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) aj vďaka finančnému príspevku Mesta Turany, Atletického klubu Victória a rodičov detí.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, Mesta Turany a Slovenska!

 

Viterbo 2018

Fotogaléria

POZVÁNKA NA KONCERT

Jadranka

 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 7.4.2018 - FOTOGALÉRIA

Volejbalový turnaj

Fotogaléria

POZVÁNKA NA VÝSTUP

Výstup na Kriváň

Plagát

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE, ul. Viliama Žingora 30, 036 01 Martin

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch, v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) a na trávnatých porastoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice

od 10. apríla 2018 , 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

plk. Ing. Peter Podhorský, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4600 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018. V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 041/ 5113 210 - Ing. Alena Babíková.

INZERCIA

Mestský úrad Turany príjme do pracovného pomeru opatrovateľku s nástupom ihneď.


Bližšie informácie získate osobne na úrade alebo na čísle : 043/4292500

BEH OSLOBODENIA TURIAN - 7.4.2018 - VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA

Beh oslobodenia Turian 2018

Fotogaléria

Výsledky Behu oslobodenia Turian 2018

Výsledky behov - detské kategórie

Sumár sezóny 2017/18 - Martin Maťko

Maťko

V zimnej sezóne 2017/2018 sa Martin Maťko postavil na štart v 19 pretekoch Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní a Viessmann /SVK/ pohára v biatlone kde získal 17 pódiových umiestnení. Martin získal 6. x prvé miesto, 6 x druhé miesto a 5x tretie miesto z toho 3 x Majster SR...

 

Program ku Dňu učiteľov v ZŠ Turany - 28.3.2018

Deň učiteľov

Fotogaléria

Majstrovstvá sveta v psích záprahoch SVEG 2018 - WSA - World Championship SPRINT + MD in Sveg, Sweden 8.-11. marec 2018

Úspešná slovenská výprava na MS WSA Sveg.

Tri prvé miesta obsadili Maroš Litvaj z Turian, Jan Neger, Igor Štefan, 2.miesto Andrej Drabik, Roman Reistetter 4.miesto Carla Reistetterova 6.miesto
V celkovom hodnoteni národov druhé miesto!

Maroš Litvaj

vysledky1

 

zdroj a foto: mushing.sk

stránka http://sveg2018.com/participantinfo/results-sveg2018.html

ZOZNAM POBERATEĽOV 2 PERCENT Z DANE V TURANOCH V ROKU 2018

 

2percenta Turany

Podrobnejšie informácie o poberateľoch 2 percent z dane v roku 2018 sú na nasledovnom odkaze