Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

APRÍL:

 

6.4. 2016       71. výročie oslobodenia Turian

 

9. 4. 2016      Volejbalový turnaj v ZŠ

 

15. 4. 2016     20. ročník  Dňa narcisov

 

28.4. 2016      Stavanie mája na námestí

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Dokončenie digitalizácie káblovej televízie v Turanoch

Oznamujeme, že spoločnosť Slovanet v priebehu stredy 20. apríla 2016 dokončí digitalizáciu a modernizáciu káblovej televízie v Turanoch a ukončí vysielanie analógovej televízie. V tejto súvislosti nastane v stredu aj nevyhnutné prerušenie vysielania a preladenie niekoľkých staníc. Zákazníkom televízie zasielala spoločnosť Slovanet podrobnejšie informácie listami. Bližšie informácie a upravený zoznam televíznych kanálov nájdete aj na nástenke vo vestibule mestského úradu a na web stránke www.slovanet.sk/turany, kde nájdete aj kontakty ohľadom vašich otázok príjmu digitálnej televízie, preladeniu TV prijímača alebo aktivácii internetu.

 

STAVANIE MÁJA - 28.4.2016

Tradičné stavanie mája v Turanoch

Fotogaléria

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám, že v termíne

od: 25.04.2016 07:45:00 do: 25.04.2016 17:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny pre nasledovné odberné miesta (klikni na odkaz)

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu č.1.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám, že v termíne

od: 29.04.2016 07:45:00 do: 29.04.2016 17:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny pre nasledovné odberné miesta (klikni na odkaz)

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu č.2.

 

 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ V ZŠ - 9.4.2016

Volejbalový turnaj

Fotogaléria

 

Spomienková oslava 71.výročia oslobodenia Turian - fotogaléria - 6.4.2016

Spomienková oslava

Fotogaléria

Join us, support me ! ZŠ TURANY - 3.4.2016 - FOTOGALÉRIA

Erasmus ZŠ Turany

Fotogaléria

BEH OSLOBODENIA TURIAN 2.4.2016 - FOTOGALÉRIA

Beh oslobodenia Turian 2016

Fotogaléria

Výsledková listina BOT 2016

 

PRIDAJ SA K NÁM, PODPOR MŇA! (JOIN US, SupPORT Me!)

Erasmus

V dňoch 30.3.2016 – 5.4.2016 sa v našej základnej škole uskutočnia jedinečné aktivity v rámci medzinárodného programu Erasmus + PRIDAJ SA K NÁM, PODPOR MŇA! (JOIN US, SupPORT Me!). Projekt koordinuje Instituto Comprensivo “Pietro Egidi” v meste Viterbo (Taliansko). Schválila ho Európska komisia, ktorá spolupracuje s Európskou agentúrou pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.
Účastníkmi projektu sú deti a učitelia základných škôl z Talianska, Estónska, Rumunska, Turecka a Slovenska a vedeckí partneri z Talianska, Litvy, Belgicka, Švédska a Veľkej Británie.
Základná škola Turany je jediný zástupca zo Slovenska zapojený do projektu.

V uvedených dňoch bude prebiehať prvá mobilita zameraná na osvojenie si inkluzívnych metód prostredníctvom hudby. Zúčastní sa na nej 51 žiakov a 20 dospelých zo spomenutých štátov.
Keďže ide o výnimočný projekt, chceli by sme o ňom informovať aj širokú verejnosť prostredníctvom médií. Preto Vás srdečne pozývame na zaujímavý program do Základnej školy v Turanoch:
Privítanie účastníkov projektu primátorom Mesta Turany, prezentácia škôl, Ice breaking aktivity, Flash mob „All included“, výroba hudobných nástrojov a kostýmov, hudobné inkluzívne metódy, muzikoterapia - Music LAB, art-terapia, tvorba príbehu, Rozhýb svoje telo!, LIP DUP – skladanie nahrávok do spoločného videa, soundtrack – súťaž, prezentácia slovenského folklóru – FS Kriváň, pán Brxa, deti s MŠ Krížna, športové aktivity, návšteva historických a kultúrnych pamiatok Slovenska.

Projekt odkazuje na stanovenú prioritu Európskej agentúry: Znižovanie rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch znevýhodnených žiakov.
Cieľom projektu je zamerať sa na dve disciplíny - hudbu a šport, ktoré sú vhodné na osvojenie si inkluzívnych metód práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vďaka virtuálnej mobilite, otvoreným vzdelávacím zdrojom a využitiu IKT budú do vzdelávania zavádzané nové formy práce, ktoré nasmerujú žiakov k ambícii a aj potrebe vzdelávať sa. Zároveň budú kodifikované dva nové profily inkluzívneho učiteľa: Inkluzívny učiteľ hudby a Inkluzívny učiteľ pre šport.
Projekt prostredníctvom vzdelávania učiteľov a medzinárodných mobilít sleduje aj ďalšie priority, ako zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce i zlepšenie profilu učiteľa.

 

PROGRAM

 

Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Turany
IČO: 00316962
Sídlo organizácie: Turany, Osloboditeľov 83/91
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Blahušiak
Telefón: 043/4292400

Mesto Turany vyhlasuje výberové konanie na lesopestovateľskú činnosť v lokalite Dolný Háj – stanovenie ceny za nasledovné služby:
- sadenie stromkov cena/ks , príprava plochy pred sadením, čistenie rúbanísk cena/ha, ochrana stromkov proti ohryzu zverou natieraním cena/ha, prerezávka(výchovný zásah) cena/ha, prebierka ( výchovný zásah) cena/ha
Súčasťou ponuky sú nutné doklady potvrdzujúce spôsobilosť na túto činnosť.
Termín dodania: rok 2016
Ponuky predložia uchádzači v písomnej forme do 31.3.2016 do 16 hod. na Mestský úrad v Turanoch, č. dv. 24, Osloboditeľov 83/91, v úradných hodinách.
V Turanoch, 22.3.2016

 

vyvesené 22.3.2016

Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2015 - 17.3.2016

Vyhodnotenie športovcov

Vo štvrtok 17. marca 2016 sa už po ôsmykrát uskutočnilo v obradných priestoroch mestského úradu slávnostné oceňovanie našich najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2015. Ocenenia opäť prevzali z rúk primátora mesta Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu Komisie školstva, športu, kultúry a a informovanosti pri MsZ v Turanoch Ing. Ivana Jesenského.
Stretnutie pre všetkých znamenalo okrem morálneho ocenenia aj generačné stretnutie mladých ľudí, detí a mládeže s tými, ktorí už toho v živote viac dokázali. ... pokračovanie

 

Fotogaléria