Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

MAREC:

 

31.3.2017 - Oceňovanie jednotlivcov a kolektívov v oblasti športu, kultúry a verejného života, Mestský úrad Turany

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Finále Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní

Maťko

Martin Maťko sa vo finále Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní , v preteku cross country cross dňa 19.3.2017 Skalka, Kremnica - umiestnil na 1. mieste a obhájil tak víťazstvo v tejto disciplíne z minulého roku.

OZNÁMENIE

o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Turany, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Mesto Turany zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok:
- časť pozemku registra C-KN, parc.č. 2298/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2,
(celková výmera pozemku 2424 m2), zapísaná na liste vlastníctva č. 1820, vedenom
Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, katastrálne územie Turany.
.... pokračovanie

 

Termín doručenia žiadosti v lehote do 31. 03. 2017 do 12,00 hod.


V Turanoch, 21.3.2017

 

OZNÁMENIE
o zámere MESTA TURANY prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta

Mesto Turany, v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, a to:

1. hospodárskej budovy – skladu, súpisné číslo 1744 na parc.č. KN-C 2627/8 – zastav.plochy a nádvoria o výmere 196 m2 v k.ú. Turany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1820, vedenom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor.

.... pokračovanie

 

Termín doručenia žiadosti v lehote do 31. 03. 2017 do 12,00 hod.


V Turanoch, 21.3.2017

 

BEH OSLOBODENIA TURIAN

Beh oslobodenia Turian 2017

propozície behu

OZNÁMENIE - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Odbor zdravotníctva

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že do vyriešenia personálneho obsadenia ambulancie lekárom je od 01.03.2017 zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov z ambulancie neb. MUDr. Jozefa Valentu, s miestom výkonu 038 54 Krpeľany 120 a Obchodná 25, 038 53 Turany, na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti Martinská poliklinika, s.r.o, s miestom výkonu Republikánska 6, 038 61 Vrútky - MUDr. Silvia Janušková, telefonický kontakt: 043/428 2390.

Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej ambulancii.


Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením §11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

MUDr. Mária Bohušová, lekár samosprávneho kraja

zverejnené 17.2.2017

originál oznámenia

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - FOTOGALÉRIA - 25.2.2017

Fašiangová zábava s pochovávaním  basy

Fotogaléria

 

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM - 25.2.2017 - FOTOGALÉRIA

Fašiangový sprievod

Fotogaléria

POZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Volejbalový turnaj

KARNEVAL - 19.2.2017 - FOTOGALÉRIA

Karneval 2017

Fotogaléria

 

Lesné spoločenstvo HLAVATÝ a spol., Turany, p.s.

Výbor p.s. v zast. predsedom : Revalo Jozef, Mierová 664/36, 038 53 TURANY

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie zvolané na deň 24.3.2017 vo vestibule MÚ TURANY.
Prezentácia: od 15:30 hod. do 16:30 hod.
Kontrola uznášaniaschopnosti: 16:30 hod. do 16:45 hod.

PROGRAM:
1. otvorenie
2. hlasovanie o programe (zmena, doplnenie, schválenie)
3. voľba skrutátorov (potvrdenie)
- mandátovej komisie
- návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisu
4. Správa o činnosti výboru p.s. a p.s. od 18.3.2016 do 24.3.2017
5. Správa o finančnom hospodárení p.s. za rok 2016
- Účtovná závierka (výsledovka) za rok 2016
Návrh výboru p.s. na rozdelenie hospodárskeho zisku za rok 2016
- vyplatenie dividend za rok 2016
- vyplatenie vyrátaných odmien za rok 2016
- finančná rezerva
6. Správa dozornej rady p.s.
7. Správa OLH Ing. Vrabca, lesné rozpočty na rok 2017
8. Návrh plánu práce a hospodárenia na rok 2017
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
11. Záver

pozn. V zmysle stanov p.s. čl.7 bod 9.
Na zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomnej plnej moci zastupovať len iný člen toho istého spoločenstva, prípadne jeho blízky príbuzný.
Splnomocnenie sa prikladá k prezenčnej listine z valného zhromaždenia. Nemusí byť úradne overené !


V Turanoch dňa 15.2.2017 , Lesné spoločenstvo Hlavatý a spol.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin nariadila dňa 13.02.2017 veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat v súvislosti s potvrdením ochorenia vtáčia chrípka u voľnežijúceho vtáctva – volavky popolavej.
Z uvedených opatrení vyplýva pre obec povinnosť vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme zvlášť pre komerčné (registrované chovy) a nekomerčné (neregistrované chovy).
Na základe uvedeného Vás žiadame promptne, najneskôr do 16.2.2017 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto a adresa chovu) na adresu:
Obec : Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany alebo na email: turany@turany.sk
telefonicky na tel.č.: 043 / 429 24 00, 043 / 429 24 01

 

 

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Informácie o vtáčej chrípke

Nahlásenie chovu hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.doc

Nahlásenie chovu hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.pdf

zverejnené 13.2.2017

X. TURIANSKY PLES VO FOTOGRAFII

X. Turiansky ples

Jubilejný X. TURIANSKY PLES je už minulosťou. V sobotu 11. februára 2017 sa zišlo 130 hostí v priestoroch KC Turany, aby sa príjemne zabavili na podujatí, ktoré úspešne zavŕšilo svoju desaťročnicu. Ples úderom na gong a slávnostným prípitkom otvoril primátor mesta Ing. M. Blahušiak. Každý predchádzajúci ročník bol iný , X. jubilejný predstavoval farbou i výzdobou ľadové kráľovstvo a po prvýkrát bola hudobná produkcia v rukách DJ Jána Halienu. Medzi účinkujúcimi hosťami boli rómska skupina Luna, tanečníci TOP DANCE Žilina, MARTICO NEW AGE , či barmanská show M. Klačanského. Originálna výzdoba, výborný servis a pripravené plesové menu v réžii Pres 3 a Reštaurácie Pasáž Martin, bohatý program i kvalitná zábava, boli potvrdením toho, že X. ročník nášho plesu sa mimoriadne vydaril a posunul ho opäť o kúsok vpred. Poďakovanie patrí všetkým jeho priaznivcom, sponzorom a organizátorom. 43 cien bohatej tomboly a cena mesta našli po polnoci svojich šťastných víťazov. Fotoateliér T. Kubíka a jeho priateľov mali na fotenie dosť času, plesoví hostia radi služby využili a domov si odnášali aj pekné zábery priamo z KC. Zábava gradovala až do skorých ranných hodín a poslední tanečníci boli vyprevádzaní organizátormi s pozdravom – dovidenia na XI. TURIANSKOM PLESE – 3.februára 2018.

Fotogalérie z plesu

 


ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2% PRE ROK 2017 Z MESTA TURANY

2percenta

Podrobný zoznam prijímateľov 2 % pre rok 2017 z mesta Turany

Postup ako poukázať 2% je na http://rozhodni.sk

 

TURIANSKA BIELA STOPA - 14.1.2017

Turianska biela stopa 2017

Fotogaléria

OZNAM

Mestský úrad v Turanoch oznamuje rodičom a pacientom detskej ambulancie, že v dňoch :


Pondelok : 8,00 – 11,00 hod.
Streda : 8,00 – 11,00 hod.

bude v ambulancii sestrička, ktorá bude zabezpečovať administratívne úkony.
Toto obmedzené otvorenie ambulancie zabezpečil mestský úrad z dôvodu pomoci rodičom a pacientom. Naďalej prebiehajú rokovania spoločne so Žilinským samosprávnym krajom o obsadení detskej ambulancie novým detským lekárom.

9.1.2017

OZNAM - 26.1.2016

V súčasnej dobe stále rokujeme so Žilinským samosprávnym krajom za účelom zabezpečenia detského lekára.  Mesto Turany opakovane podáva inzerát do novín s ponukou na miesto detského lekára. Zatiaľ sa neprihlásil žiadny záujemca. Treba pripomenúť, že Slovensko má dlhodobo nedostatok lekárov a slúžiaci lekári sú prevažne v dôchodkovom veku. Napriek tomu pokračujeme v snahe personálne obsadiť miesto lekára a využívame aj iné možnosti. S prvou záujemkyňou o lekársky obvod k dohode nedošlo a momentálne rokujeme s ďalšou lekárkou. Konečné rozhodnutie zatiaľ nepoznáme.

Chápeme Vás, rodičov, že potrebujete riešiť zdravotnú starostlivosť svojich detí, ale žiadame aj Vás, o zváženie svojich rozhodnutí, pretože odchod pacientov z obvodu môže mať za následok celkové zrušenie obvodu.

 

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

OZNAM

Vyjadrenie mesta Turany

 Aj nás zaskočil nečakaný odchod p. MUDr. Jozefa Valentu. Len včera sme vzdali úctu p. MUDr. Valentovi na poslednej rozlúčke. Aj touto cestou mu mesto Turany vyslovuje poďakovanie za roky jeho pôsobenia v našom meste. Žiaľ, osud často zasiahne nečakane, zastihnú nás udalosti, na ktoré nie sme pripravení a na ktoré sa ani nedá pripraviť.

Napriek tomu, že riešenie situácie s detskou ambulanciou patrí do kompetencie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), mesto Turany vyvíja vysoké úsilie na zabezpečenie obsadenia ambulancie.  Nových detských lekárov na Slovensku je však akútny nedostatok. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania so ŽSK a možným uchádzačom o detskú ambulanciu. O výsledkoch rokovania vás budeme informovať  budúci týždeň.  

Vzhľadom k tomu, že veci sa udiali mimo nás všetkých a nemohli sme ich ovplyvniť, pre zachovanie detskej ambulancie žiadame rodičov, aby unáhlene neriešili zmenu lekára, čo by mohlo spôsobiť zrušenie detskej ambulancie v Turanoch. V súčasnosti do vyriešenia tohto problému poskytuje zdravotnú starostlivosť MUDr. Eva Konvitová v Sučanoch,  ktorej ďakujeme za pomoc.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta