Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

OKTÓBER:

 

 

15.10. 2016      5. ročník  Matičné Turany 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

MATIČNÉ TURANY - 15.10.2016 - FOTOGALÉRIA

Matičné Turany 2016

 

Fotogaléria

Video z časti vystúpenia FS Kriváň

POZVÁNKA

Príprava na plesovú sezónu

Pozvánka

Verejná súťaž – ošetrenie lesných porastov v lokalite Dolný Háj

Mesto Turany vyhlasuje výberové konanie na ošetrenie lesného porastu proti napádaniu lykožrútom smrekovým a ostatnými druhmi podkôrneho hmyzu v lokalite Dolný Háj. Výmera ošetrovanej plochy bude stanovená po terénnej pochôdzke s uchádzačom.

V ponuke je potrebné uviesť celkovú cenu s DPH/ha. Pri predložení ponuky uchádzač vydokladuje v prílohe spôsobilosť na vykonanie prác.

Termín na predloženie ponuky v písomnej forme je do 25.10.2016 do 15 hodiny na Mestský úrad v Turanoch č. dv. 24, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany, v úradných hodinách. , č. t. : 043/4292400

vyvesené 19.10.2016

OZNÁMENIE k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - Verejná vyhláška

Mesto Turany obdržalo, dňa 12.10.2016, od Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Turany“.
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-turany

Mesto Turany oznamuje verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente je pre verejnosť prístupné k nahliadnutiu počas úradných hodín v kancelárii stavebného úradu / II. podlažie, miestnosť č.9/, kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie.
Oznámenie je pre verejnosť prístupné po dobu 14 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 15 dní od doby, ako bola o oznámení informovaná.

Ing. Miroslav  Blahušiak , primátor mesta

vyvesené 19.10.2016

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o p l á n o v a n e j úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná

od 5. novembra 2016 - do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.


Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870 – 466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené dopravnými značkami.

19.10.2016

DNI BEHU PRE VŠETKÝCH - VYHODNOTENIE

V dňoch 13. a 14. októbra 2016 sa na dráhe štadióna v Turanoch uskutočnili o týždeň odložené Dni behu pre všetkých pre predpoveď nepriaznivého počasia.
Studené jesenné počasie sa síce moc nezmenilo, ale neodradilo najmä mládež od zdravého pohybu na čerstvom vzduchu. Najmladšiu generáciu zastupovali deti z obidvoch Materských škôl na uliciach Krížna a Obchodná. Tri okruhy s mamou zvládla Amélia Vajdová a obdivuhodných osem 4-ročný Matej Kamenský s matkou. Druhák Andrej Kostelanský zabehol skvelých 5.200 m, šiestak Martin Maťko, všestranný športovec 4.800 m a najviac zo žiakov ZŠ Turany siedmak Patrik Berešík – 6.400 m. Z dospelých bežcov najviac odbehli : Miroslav Mojžiš – 16.400 m, Pavol Litvaj 12.400 m, Barbora Kamenská 8.000 m, Jozef Maťko 5.200 m, Marián Pták 5.000 m, Jaroslava Hlavatá 4.800 m, Janka Kleinová 2.800 m, ale okruhy pridali aj učiteľky z MŠ a tréneri i dorastenci fubalisti. V hanbe neostali ani organizátori z BS Tatran Turany, ktorí okrem zbierania výsledkov, fotografovania a zabezpečenia čaju a ovocia aj odbehli pekných pár kilometrov – Alena Vajdová 9.600 m, fotograf Martin Kotrha 4.000 m a Jozef Liskaj 15.600 m. Tristo šesť účastníkov behu zabehlo spolu 449 km a 400 m s priemerom na jedného 1.468 m. Je to pekný výsledok, ale v uplynulých rokoch za priaznivejšieho počasia boli ešte lepšie výsledky. Z kolektívov tried ZŠ vynikajú výsledky 5.A triedy keď 18 žiakov zabehlo spolu trať o 5 km dlhšiu ako maratón – 47 km a 200 m. Pekný výkon dosiahli aj 16-ti žiaci VI.A – 38 km.

Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran Turany

PRESUNUTIE ZBERNÉHO DVORA

Zberný dvor

DEŇ MESTA - 17.9.2016 - FOTOGALÉRIA

Deň mesta TURANY

 

Fotogaléria

Koncert - KANDRÁČOVCI - 7.9.2016

Vystúpenie Kandráčovcov v Turanoch

Fotogaléria

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti a pozvánka na jej verejné prerokovanie


V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov Mesto Turany týmto informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení činnosti pre stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť a.s., v skrátenej forme „NDS“, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zastúpení spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava. .. pokračovanie verejnej vyhlášky

Podklady na stránke enviroportal.sk

vyvesené 5.8.2016

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Turany

Mesto Turany, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania


Územného plánu mesta Turany


Dôvodom obstarávania Územného plánu mesta je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území mesta, ktoré je zároveň riešeným územím Územného plánu mesta Turany. Návrhovým obdobím územného plánuje obdobie do roku 2035.
Na základe ustanovenia § 19b) stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie Vašich námetov, požiadaviek a podkladov, týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre spracovanie územného plánu mesta v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu : Mesto Turany, Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

vyvesené 1.8.2016