Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

MÁJ:

 

 

 

27.5.2017 - Majáles k MDD

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

VEČER V MÚZEU - 20.5.2017 - FOTOGALÉRIA

Večer v múzeu

Fotogaléria

 

POZVÁNKA NA MAJÁLES K MDD

Majáles 2017

 

Oslavy Dňa matiek 14.5.2017- fotogaléria

Deň matiek 2017

Fotogaléria

 

3. a 4. Kvalifikačné preteky vojakov zálohe 13. a 14.5 2017 - fotogaléria

Preteky vojakov v zálohe

Fotogaléria

 

Čo do kanalizácie nepatrí

Intenzívne dažde v posledných aprílových dňoch tohto roka spôsobili nielen zvýšenie hladín vody vo vodných tokoch, ale nepriamo aj zvýšené množstvo vody v kanalizačných potrubiach, tým že mnohé zrážkové vody cez kanalizačné prípojky alebo poklopy kanalizačných šácht nakoniec skončili v kanalizácii. Dokonca jeden úsek kanalizácie s čerpacou stanicou odpadových vôd bol aj odstavený, ale nie vplyvom množstva splaškových vôd v kanalizácii alebo z dôvodu, že by čerpadlo v čerpacej stanici snáď nestačilo prečerpávať vody, ale z dôvodu, že toto čerpadlo bolo znefunkčnené tým, čo všetko bolo do kanalizácie nahádzané. Takto sa ľudia môžu navzájom vyplaviť cez upchatú kanalizáciu. .. pokračovanie článku

 

Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v Žiline

Adam Černek

Skvelý výsledok, splnenie náročných cieľov a zabezpečenie si účasti na majstrovstvách Európy a následne aj sveta. To všetko sa podarilo plavcovi z PK Martin – Adamovi Černekovi na nedávnych majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti v Žiline. pokračovanie článku

STAVANIE MÁJA - 27.4.2017 - FOTOGALÉRIA

Stavanie mája

Fotogaléria

POZVÁNKA NA VÝSTUP

Výstup na veľký fatranský Kriváň 2017

 

plagát

Ocenenie

Ocenenie

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

1./ Počas víkendu v dňoch 29. 4. a 30. 4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
2./ Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod - s termínom do odvolania.
3./ Predpoklad na mesiac jún 2017.
Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:
Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.


Mgr. Michal Lavrík v.r., prednosta Okresného úradu v Žiline

 

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu Mesta Turany

Mesto Turany, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu Mesta Turany ( ďalej aj len ÚPN Mesta Turany). V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) stavebného zákona predkladá Mesto Turany Koncept ÚPN Mesta Turany na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Konceptu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.turany.sk a na Mestskom úrade v Turanoch v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN Mesta Turany sa uskutoční

dňa 9. mája 2017 ( utorok) o 15:00 hod.


v Miestnom kultúrnom stredisku na Krížnej ulici v Turanoch,

na ktoré Vás týmto pozývame. V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky ku Konceptu ÚPN Mesta Turany na adresu Mestského úradu v Turanoch v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Územný plán mesta Turany - koncept

 

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Turany.pdf

Vyhodnotenie záberov plôch v pôvodnom ÚPN.pdf

 

Expedičný list.pdf - 23 kB

 

A.Textová časť

Sprievodná správa.pdf - 3,4 MB

Schéma záväzných častí.pdf - 2,4 MB

 

B. Grafická časť

01 - Výkres širších vzťahov.pdf - 3,5 MB

02 - Výkres priestorového usporiadania.pdf - 10,5 MB

03 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf - 5,5 MB

04 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia.pdf - 5,3 MB

05 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov.pdf - 4,9 MB

06- Výkres ochrany prírody.pdf - 9,7 MB

 

 

vyvesené 25.4.2017

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 22.4.2017 - FOTOGALÉRIA

Volejbalový turnaj

Fotogaléria

VEĽKONOČNÁ ZUMBA - 10.4.2017

Veľkonočná zumba s Maťou

BEH OSLOBODENIA TURIAN - 8.4.2017 - FOTOGALÉRIA

Beh oslobodenia Turian - 8.4.2017

 

Fotogaléria s výsledkami behu

Vyhodnotenie 45.ročníka Behu oslobodenia Turian

 

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu

v Turanoch

Eurofond

Mesto Turany realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu Mestského úradu v Turany. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora energie na úrovni 97 125,6 kWh/r.

Názov projektu

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu

v Turanoch
Hlavný cieľ projektu

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budovy – Mestského úradu v Turanoch

Očakávané výstupy projektu sú výrazné zníženie spotreby energie v budove, zníženie záťaže na životné prostredie, zlepšenie energetickej triedy na základe primárnej energie z C na A1 a zlepšenie estetického vzhľadu budovy, Mestský úrad tak bude svojimi parametrami aj vzhľadom dôstojnejšie reprezentovať mesto Turany
Kontrahovaná výška NFP 233 432,42 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov z oblasti športu, kultúry a spoločenského života mesta. - fotogaléria - 31.3.2017

Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov

Fotogaléria

VÝZVA - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“

Predmet zákazky rieši ťažbu dreva, sústreďovanie na sklad, približovanie kalamitného dreva v predpokladanom objeme 2 000 m3. Súčasťou poskytnutia obstarávaných služieb je aj poťažbové uloženie haluziny. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predpokladaný objem ťažby nie je záväzný.

.... pokračovanie

 

Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Ťažba kalamitného dreva“

Príloha č. 3 – návrh zmluvy Zmluva na poskytovanie služieb

vyvesené 27.3.2017

OZNÁMENIE - ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Odbor zdravotníctva

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že do vyriešenia personálneho obsadenia ambulancie lekárom je od 01.03.2017 zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov z ambulancie neb. MUDr. Jozefa Valentu, s miestom výkonu 038 54 Krpeľany 120 a Obchodná 25, 038 53 Turany, na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti Martinská poliklinika, s.r.o, s miestom výkonu Republikánska 6, 038 61 Vrútky - MUDr. Silvia Janušková, telefonický kontakt: 043/428 2390.

Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej ambulancii.


Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením §11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

MUDr. Mária Bohušová, lekár samosprávneho kraja

zverejnené 17.2.2017

originál oznámenia