Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

JÚN:

 

2.-3. 6. 2018 – Kvalifikačné preteky na MSR  v streleckom trojboji vojakov v zálohe

 

9.6. 2018 Juniáles k MDD

 

23.6. 2018 46. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň

 

ďaľšie akcie ...

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA NA VÝSTUP

Výstup na Kriváň

Plagát

Mesto Turany ako hlavný organizátor pozýva priaznivcov turistiky a širokú verejnosť na 46. ročník Výstupu na V. F. Kriváň, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.júna 2018. Zaistený je odvoz autobusom s odchodom o 7,00 a 7,30 hod zo železničnej stanice a Reštaurácie Kriváň k Autocampingu na Trusalovej, odkiaľ je výstup individuálny po turistickej značke na vrchol Kriváňa. Po trase sú dve občerstvovacie stanice a prezentácia na Kriváni je do 13,00. Záujemcovia si už teraz v predpredaji v obchodoch potravín, môžu zakúpiť účastnícke preukazy, ktoré bude možné zakúpiť v deň výstupu v autobuse a po trase výstupu. Pri zápise do výstupovej kroniky na vrchole Kriváňa bude účastníkom odmenou nový výstupový odznak. Vyhodnotenie podujatia s vyžrebovaním účastníckej tomboly sa uskutoční o 15,30 hod. v dolných priestoroch ATC Trusalová, spríjemní ho country skupina 2+2, neskôr zábava s DJ Mihálikom do 22,00 hod. O 20,00 hod bude zapálená Jánska vatra, počas popoludňajšieho programu je zabezpečené občerstvenie, podávať sa bude poľovnícky guľáš a iné teplé špeciality.


Na podujatie Vás srdečne pozývame!

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás týmto pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 v Miestnom kultúrnom stredisku Turany so začiatkom o 15:00 hodine s týmto programom :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2017
8. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2017
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

O 16:00 hodine môžu vystúpiť občania so svojimi pripomienkami.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

vyvesené 20.6.2018

POZVÁNKA NA ZUMBA MARATÓN 2018

Zumba maratón TURANY 2018

plagát

LETUŠKY - FOTOGALÉRIA - 3.6.2018

Letušky

Fotogaléria z divadelného predstavenia v Turanoch

JUNIÁLES 2018 - FOTOGALÉRIA

Juniáles 2018

Fotogaléria

 

Mesto Turany vyhlasuje XV. ročník súťaže
Môj dom, môj domov-moja záhradka

 

Môj dom, môj domov-moja záhradka

Propozície súťaže

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Žilinského kraja

Program odpadového hospodárstva žilinského kraja na roky 2016 - 2020 - zaslanie oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

 

zverejnené 12.06.2018

VYHLASENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch, v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) a na trávnatých porastoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 29. mája 2018 od 08,00 hod. do odvolania.

... pokračovanie textu

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním.


Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“), podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 80 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom NR SR č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) oznamuje


začatie kolaudačného konania (ďalej len „konanie“) a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
25.06.2018 (pondelok) o 09,30 hod.,
so stretom pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany

 

pokračovanie textu

vyvesené 29.5.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme že v termíne od: 27.06.2018 08:00 do: 27.06.2018 15:00
bude vo Vašom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašom meste uvedené v prílohe

vyvesené 29.5.2018

VEČER V MÚZEU - 19.5.2018 - fotogaléria

Miestne múzeum sa pripojilo k celoeurópskej akcii propagujúcej múzeá podujatím „ Večer v múzeu“, ktoré sa uskutočnilo 19.mája 2018. Okrem stálych expozícií si mohli návštevníci pozrieť aj novú výstavku „ Detský kútik“, ktorá je venovaná predovšetkým najmladšej generácii . Podujatia si zúčastnilo 151 návštevníkov z Turian i širokého okolia.

 

Večer v múzeu

Fotogaléria

OCEŇOVANIE NAJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCOV A KOLEKTÍVOV ZA ROK 2017 - 18.5.2018

V piatok 18.5.2018 sa v obradnej miestnosti MsÚ v Turanoch uskutočnilo, za účasti primátora, viceprimátora mesta, už po jedenástykrát oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2017 v oblasti športu, školstva, kultúry a spoločenského života. Súčasťou oceňovania bola i Cena primátora mesta.

Zoznam ocenených jednotlivcov a kolektívov

 

Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov v kultúre a športe za rok 2017

 

fotogaléria

OSLAVY DŇA MATIEK - 13.5.2018

Deň matiek

Fotogaléria

INZERÁT

Mesto Turany prijme do zamestnania správcu budov – Dom služieb, Zdravotné stredisko, Ubytovňa, na polovičný úväzok, vhodné aj pre dôchodcu.


Požadované vzdelanie
- stredné odborné, úplné stredné odborné technického smeru


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- drobné údržbárske práce a opravy,
- starostlivosť o interiér, exteriér – odhŕňanie snehu, kosenie
- rôzne operatívne činnosti podľa potreby a zadania
- komunikácia s nájomcami
- komunikácia s dodávateľmi pri údržbe technických zariadení
- iné úlohy podľa pokynov zamestnávateľa


Osobnostné predpoklady a zručnosti
- zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, dôslednosť, manuálna zručnosť, chuť pracovať
Odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.

V prípade záujmu zašlite životopis na adresu úradu : Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany alebo na mailovú adresu turany@turany.sk , príp. osobne na sekretariát úradu.

vyvesené 12.5.2018

ŠACHOVÝ TURNAJ - 12.5.2018

Šachový turnaj

Fotogaléria

VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ TURANY - 11.5.2018

Vystúpenie FS Kriváň

Fotogaléria

 

FOTOGALÉRIA Z KONCERTU JADRANKY - 5.5.2018

Koncert Jadranka

Fotogaléria

 

STAVANIE MÁJA - 30.4.2018 - FOTOGALÉRIA

Stavania mája 2018

Fotogaléria