Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

OKTÓBER:

 

6. – 7.10. 2016  Dni behu pre všetkých

 

11. – 13.10. 2016  Výstava amatérskych fotografov Turian v MKS

 

15.10. 2016      5. ročník  Matičné Turany 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

PRESUNUTIE ZBERNÉHO DVORA

Zberný dvor

DEŇ MESTA - 17.9.2016 - FOTOGALÉRIA

Deň mesta TURANY

 

Fotogaléria

Koncert - KANDRÁČOVCI - 7.9.2016

Vystúpenie Kandráčovcov v Turanoch

Fotogaléria

DNI BEHU PRE VŠETKÝCH

Dni behu pre všetkých

Plagát podujatia

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám, že v termíne

od 28.09.2016 08:00:00 do: 28.09.2016 15:30:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené na tomto odkaze.

 

Zoznam odberných miest na ktorých bude obmedzená distribúcia elektriny v uvedenom čase

vyvesené 2.9.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti a pozvánka na jej verejné prerokovanie


V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov Mesto Turany týmto informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení činnosti pre stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť a.s., v skrátenej forme „NDS“, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zastúpení spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava. .. pokračovanie verejnej vyhlášky

Podklady na stránke enviroportal.sk

vyvesené 5.8.2016

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Turany

Mesto Turany, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania


Územného plánu mesta Turany


Dôvodom obstarávania Územného plánu mesta je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie a športu v katastrálnom území mesta, ktoré je zároveň riešeným územím Územného plánu mesta Turany. Návrhovým obdobím územného plánuje obdobie do roku 2035.
Na základe ustanovenia § 19b) stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie Vašich námetov, požiadaviek a podkladov, týkajúcich sa riešeného územia, potrebných pre spracovanie územného plánu mesta v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu : Mesto Turany, Mestský úrad Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

vyvesené 1.8.2016