Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

DECEMBER:

 

 

13.-14.12.2017 - výstava Od Lucie do Vianoc, Miestne kultúrne stredisko

 

16.12.2017 - Predvianočné vystúpenie FS Kriváň Turany – kinosála

 

31.12.2017 - Silvester 2017 s ohňostrojom, námestie

 

 

Vianoce

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Správa
 Združenia miest a obcí – región Turiec – 25. výročie vzniku ZMOT - snem 13.12.2017

 

Celý text správy vo formáte .pdf

 


OD LUCIE DO VIANOC - 13. - 14.12.2017 - FOTOGALÉRIA

 

Od Lucie do Vianoc

Fotogaléria

MIKULÁŠSKA NEDEĽA - 3.12.2017 - fotogaléria

Mikulášska nedeľa 2017

Fotogaléria

ŽENY - ŽENÁM - 16.11.2017 - fotogaléria

Ženy - ženám

Fotogaléria

MIKULÁŠSKA ZUMBA - 6.12.2017

Mikulášska zumba

POZVÁNKA NA TURIANSKY PLES - 3.2.2018

 

Lístky sú už v predaji - MÚ Turany 043/ 4292400

MKS Turany 043/ 4292 648

Vstupné 30 €

 

Turiansky ples 2018

POZVÁNKA NA PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ

Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

POZVÁNKA NA VIANOČNÝ KONCERT

Vianočný koncert

POZVÁNKA NA PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Predsilvestrovské posedenie

POZVÁNKA

Diskdžokeji starnú

DOTAZNÍK SAD ŽILINA

Dotazník

Dotazník

LYSISTRATA - 5.11.2017 - fotogaléria

Divadelné predstavenie

fotogaléria

OZNÁMENIE
k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Mesto Turany, obdržalo dňa 26.10.2017 rozhodnutie Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Turany“ navrhovateľa TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.- o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Podľa § 29 ods.16 vyššie uvedeného zákona, oznamujeme verejnosti, že rozhodnutie č.: OU- MT-OSZP-2017/011677 zo dňa 02.10.2017 je pre verejnosť prístupné k nahliadnutiu, počas úradných hodín, v kancelárii stavebného úradu /miestnosť č.9/.
V zmysle rozhodnutia, navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Ing. Miroslav  Blahušiak ,primátor mesta

vyvesené 3.11.2017

UPOZORNENIE

Mesto Turany oznamuje občanom, že od 2.11.2017 v čase od 8,00 do 16.00 hod. až do odvolania bude zatvorená lavica cez Váh k záhradkárskej osade Ráztoka z dôvodu opravy lavice.

MATIČNÉ TURANY - FOTOGALÉRIA - 28.10.2017

Matičné Turany 2017

Fotogaléria

 

Pretek kynologických dvojíc - 14.10.2017

Pretek kynologických dvojíc

Fotogaléria

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TURANY

Mesto Turany predkladá "Návrh územného plánu mesta Turany" na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.turany.sk a na Mestskom úrade v Turanoch v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods.1 ) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Turany na adresu Mestského úradu v Turanoch v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

- oznámenie o prerokovaní

- výkres širších vzťahov

- komplexný výkres priestorového usporiadania

- výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

- výkres riešenia verejného technického vybavenia

- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

- výkres ochrany prírody

- schéma záväzných častí

- expedičný list

- sprievodná správa

- vyhodnotenie záberov plôch v pôvodnom ÚPN

 

zverejnené 12.10.2017

OZNAM

Mestský úrad Turany oznamuje, že

prijme do pracovného pomeru opatrovateľku.

Podmienka pre prijatie je absolvovanie opatrovateľského kurzu. Prihlásiť sa môžete na tel.č. 4292500 alebo osobne na úrade.