INFORMÁCIE O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV 2017

 

Mestský úrad Turany oznamuje , že vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere formát A4 podľa počtu zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode č. 6 pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja je umiestnená na trhovom mieste na ul. Kollárovej. Žiadame kandidátov, aby svoje volebné plagáty vylepovali na mieste podľa čísla, ktoré im bolo pridelené v zozname zaregistrovaných kandidátov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - volebný obvod č.6

 

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : turany@turany.sk

 

Informácie o voľbách

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Volebné okrsky v meste TURANY:

 

1. okrsok

Miestne kultúrne stredisko, Krížna 5


2. okrsok

Miestne kultúrne stredisko, Krížna 5


3. okrsok

Kultúrne centrum , Budovateľská 6 

 

4. okrsok

Kultúrne centrum, Budovateľská 6

 

 

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

OKTÓBER:

 

28.10.2017 - Matičné Turany, Kultúrne centrum

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Pretek kynologických dvojíc - 14.10.2017

Pretek kynologických dvojíc

Fotogaléria

MATIČNÉ TURANY - 28.10.2017

Matičné Turany

plagát

POZVÁNKA

Príbeh muža reformácie

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TURANY

Mesto Turany predkladá "Návrh územného plánu mesta Turany" na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.turany.sk a na Mestskom úrade v Turanoch v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods.1 ) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu ÚPN Mesta Turany na adresu Mestského úradu v Turanoch v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

- oznámenie o prerokovaní

- výkres širších vzťahov

- komplexný výkres priestorového usporiadania

- výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

- výkres riešenia verejného technického vybavenia

- vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov

- výkres ochrany prírody

- schéma záväzných častí

- expedičný list

- sprievodná správa

- vyhodnotenie záberov plôch v pôvodnom ÚPN

 

zverejnené 12.10.2017

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - „Nákup odpadových kontajnerov“

VÝZVA - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na nákup tovarov s názvom : „Nákup odpadových kontajnerov

- kompletný text výzvy

- Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača

- Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritéria

 

vyvesené 10.10.2017

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - „Nákup strojného vybavenia traktora Zetor Major 80“

VÝZVA - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na nákup tovarov s názvom : „Nákup strojného vybavenia traktora Zetor Major 80

- kompletný text výzvy

- Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača

- Príloha č.2 - Návrh kupnej zmluvy

- Príloha č.3 - časť 1 a časť 2

 

vyvesené 9.10.2017

Dni behu pre všetkých v Turanoch 2017

Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s mestom a školami na území mesta v dňoch 5. - 6.10. 2017 zabezpečili toto masové podujatie pre širokú verejnosť už po trinásty raz. Ľubovoľný počet okruhov na škvárovej atletickej dráhe štadióna odkrúžilo 17 detí z MŠ Obchodná s 2 učiteľkami ubehlo 11,6 km a 139 žiakov z 9 tried zo ZŠ spolu 219 km a 600 m. Nepotešila slabšia účasť dospelých bežcov, najmä členov BS Tatran z Turian i okolia, 12 ľudí vrátane troch učiteliek z MŠ a ZŠ, redaktora a kameramana TV Turiec zabehlo 72 km a 800 m. Žiakov ZŠ oproti vlaňajšku ubudlo, chýbalo 7 tried, ktoré si chceli zabehať v pondelok 9.10. dopoludnia namiesto štvrtka keď sa 40 žiakov zúčastnilo Turčianskej atletickej žiackej ligy v Martine, čo im však prekazilo sychravé jesenné počasie.
Spolu teda len 163 účastníkov, menej ako vlani aj predvlani odbehlo 304 km, menej než vlani, a omnoho menej než v rokoch 2010 - 2015. Priemer na 1 účastníka behu bol 1.865 m. Ani jedna trieda ZŠ neodbehla spolu viac ako je trať maratónu, čo v minulosti bolo bežné. Najviac prekvapujúco zabehli žiaci VIII.A 36,4 km, s priemerom 1,82 km na žiaka najmä zásluhou Adama Vajdu, ktorý si prišiel s mamou Alenou a sestrou Améliou s I.B. zabehať aj popoludní. Vyše 25 km zabehli ešte štyri triedy – III.A !, IV.B, VII.B !, a prekvapivo aj IX.A. Najlepší priemer na žiaka dosiahli žiaci VII.B – 1.94 km !!!, ktorí zabehli spolu 35,2 km.
Najlepší jednotlivci :
Andrej Kostelánsky z III.B zásluhou toho, že popoludní behal s mamou Zuzanou 8,8 km, z III.A Kristián Keveš 4,2 km, Richard Haľama a Adrián Slezák zabehli po 3,8 km, 6 žiakov zo IV.B zabehlo po 2,4 km, Radoslav Bače a Martin Maťko zo VII.B po 3,2 km a Benjamín Hríb s Tobiasom Chudým z VIII.A po 2.4 km.
Z dospelých členov BS Tatran najviac zabehli Marián Pták a Lukáš Šichta po 16,4 km, Pavol Ďurdík 14 km, Miroslav Mojžiš a Jozef Liskaj st. po 8 km, Alena Vajdová 7,2 km.
Tohoročný 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach úspešne zdolali piati členovia BS Tatran Turany – Barbora Kamenská, Michal Kamenský, Anton Staš z Turian, Vladimír Kaštier a Juraj Dojčár st. z Martina, Pavol Kincel z Belej – Dulíc, trať polmaratónu Jozef Liskaj.


Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran Turany

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - obnova miestnych komunikácií II.etapa

Mesto Turany vyhlasuje verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na predmet zákazky, ktorý rieši rekonštrukciu vybraných miestnych komunikácií pod názvom: Turany - obnova miestnych komunikácií II.etapa. Záujemcovia v prípade záujmu si môžu vyžiadať súťažné podklady pre spracovanie ponuky e-mailom na adrese: uctarenturany@centrum.sk, alebo písomne na adrese Mesta Turany uvedenej v bode 1 výzvy, alebo osobne na základe tel. dohovoru na tel. č. 043/4302616, MT: 0903422124, do 10.10.2017 do 15,00 hod.+

 

kompletný text výzvy

 

Aktívni seniori v Turanoch

Jednota dôchodcov

Základná organizácia Jednota dôchodcov v Turanoch oslávila v lete piate výročie svojho trvania. Za to obdobie dosiahla rad pekných úspechov na zviditeľnenie nášho mestečka. Aj v tomto roku po výročnej schôdzi vo februári sme naplánovali program ktorý úspešne plníme.Okresného Seniorbálu v Martine u Čiernej pani sa zúčastnilo 10 % členov. Týždenný liečebno – rehabilitačný pobyt v Piešťanoch absolvovalo kolektívne 40 členov.
Pre svoje členky sme pripravili oslavu MDŽ pri živej hudbe a kultúrnom programe v KC. Na jar aj počas leta sme skrášľovali záhradu Klubu dôchodcov a starali sa o hroby padlých vojakov na cintoríne. Pri oslavách oslobodenia aj SNP sme položili aj my kytice vďaky k Pomníku na námestí. Pomohli sme aj pri veľkom upratovaní v miestnom múzeu pred Večerom v múzeu. Náš spevokol Ďatelinka nás reprezentoval na Seniorparáde v Sučanoch aj na Krajskej prehliadke v Nižnej, vystúpil aj na domácich podujatiach na Deň mesta a pripravuje sa na Matičné Turany. Mimo letných prázdnin sme mesačne zabezpečovali kúpanie v Tatralandii a v Bešeňovej. Zorganizovali sme autobusový zájazd pre najaktívnejších členov do Tatranskej Lomnice. Venovali sme sa aj turistike pri Výstupe na V.F.Kriváň a na Šútovskom vodopáde. Naši členovia boli aktívni aj na Okresnom turistickom zraze dôchodcov v Turčianskych Kľačanoch. Na stretnutí seniorov kraja „Na hranici“ vo Východnej boli aj naši členovia. Náš člen Jozef Liskaj sa zúčastnil okresnej prehliadky v prednese seniorov „Kalinčiakovo Záturčie“ v Martine a postúpil aj na krajskú prehliadku v Liptovskom Mikuláši „Rúfusov Mikuláš“. Na Okresných športových hrách v Kláštore pod Znievom sme ako najlepšia organizácia v okrese získali 11 medailí, z toho 7 zlatých. Traja naši členovia, Eva Kocholová, Ondrej Adamov a Jozef Liskaj nás reprezentovali na Krajských športových hrách v Rabči kde získali 4 medaily. 12 členov sa zúčastnilo Slávnostného okresného aktívu „ Úcta k starším“ v Martine a spolu s mestom pripravujeme podobné podujatie pre všetkých dôchodcov vo veľkej sále kultúrneho centra v Turanoch. Naša činnosť je koordinovaná výborom a revíznou komisiou, ktoré sa pravidelne schádzajú a pripravujú podujatia. Je nás už vyše 150 a naši členovia sú aj z okolitých obci aj z Martina. Privítame radi medzi nami ďalších dôchodcov nášho mestečka. Klubovú činnosť rozvíjame v Klube dôchodcov, ktorý sme vďaka porozumeniu vedenia mesta spoločne zveľadili a vytvorili tak príjemné prostredie na stretávanie sa po večeroch.

Výbor Jednoty dôchodcov v Turanoch

OZNAM

Mestský úrad Turany oznamuje, že

prijme do pracovného pomeru opatrovateľku.

Podmienka pre prijatie je absolvovanie opatrovateľského kurzu. Prihlásiť sa môžete na tel.č. 4292500 alebo osobne na úrade.

Územný plán obce Turčianska Štiavnička

Územný plán obce Turčianska Štiavnička - etapa : Návrh ÚPN - O - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu .

celý text oznamu

 

Kompletná správa o hodnotení strategického dokumentu vrátane územnoplánovacej dokumentácie

zverejnené 19.9.2017