Voľby do orgánov samosprávy obce - 2014

zastavask

Tlačivá na stiahnutie pre kandidatúry na voľby poslancov a starostu obce nájdete na tejto stránke.

 

Zároveň sú tam uvedené aj ďaľšie informácie ohľadom volieb.

Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2014

 

SEPTEMBER:

 

21.9.2014 - XIV. ročník DŇA OBCE - oslavy úrody, chovateľstva a remesiel

 

Regionálne stretnutie rádioamatérov

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor obce TURANY

KONTAKT

Obecný úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

obecturany@centrum.sk

obecturany@nextra.sk

 

Prevádzkáreň obce

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

TBL 2014

tbl2014

Obec Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

Aktuálne počasie

Predpoved

POZVÁNKA NA DEŇ OBCE

Deň obce 2014

PROGRAM

6,00 - rozmiestňovanie stánkov, predajcov tovaru, občerstvenia, atrakcií, remeselníkov
6,30 - začiatok súťaže vo varení guľášu
10,00 - otvorenie výstav chovateľov, pestovateľov, kaktusov a bonsajov
- výstava detskej tvorby „ Najkrajší šarkan “
- výstava „ Očami turianskych fotografov“
11,00 – krst knihy J. Dubašákovej-Necpalovej „Zo škrupiny
11,45 – Koncert DH Bystrička
11,45 – hodnotenie súťaže „ Najlepší guľáš “
12,00 – začiatok súťaže,, Strieľa celá rodina“
13,00 – otvorenie XIV. ročníka Dňa obce
odovzdanie symbolov starostovi obce
FS Kriváň, fujaristi a bičiari
13,15 – Vystúpenia detí ZŠ a MŠ a DFS Turianček
13,45 - Heligonkár Andrej Majerčík
14,00 - ženská spevácka skupina Turianka a Divadlo z domčeka
14,15 - Fujaristi a píšťaľkári, M. Brxa
14,30 - FS Kriváň a ĽH M. Rusnáka
14,45 - FS Podhradčan
15,00 – Vyhodnotenie súťaží ku Dňu obce
Najlepší guľáš
Môj dom - môj domov, moja záhradka,
Najťažšia tekvica, Najkrajší šarkan, Súťaž chovateľov

15,30 – FS Oprášené krpce

16,15 – skupina historického šermu TAURUS ATER
16,45 – spieva Bohuslav Figura
17,00 – PLOŠTÍN PUNK
19,00 – Diskotéka s DJ J. Berešíkom
19,30 - ohňové vystúpenie – šermiarska skupina TAURUS ATER
19,45 - DJ J. Berešík
21,30 – ukončenie podujatia

Sprievodný program:

- súťaž „Najlepší guľáš“
– výstavy chovateľov a pestovateľov
– výstavy „Najkrajší šarkan“ a „ Očami turianskych fotografov“ krst knihy „ Zo škrupiny“
– výstava kaktusov, bonsajov
ukážky prác remeselníkov a predaj remeselníckych výrobkov
– stredoveká kuchyňa
– predstavenia pre deti „ Divadelný rebriniak“
– maľovanie na tvár
– kolotoče, nafukovací hrad a iné atrakcie pre deti
– jazda na koňoch
– škola práskania bičom

Na Dni obce vystúpia :

Ploštín Punk, Oprášené krpce zo Žiliny, Divadlo z domčeka, Dychová hudba z Bystričky, FS Kriváň, ....

 

Súťaže pre obyvateľov vyhlásené ku Dňu obce

Súťaž - NAJKRAJŠÍ ŠARKAN

Súťaž vo varení kotlíkového guľáša - NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ

Súťaž - Môj dom, môj domov - moja záhradka

 

 

Prihláška na poskytnutie rôzneho typu občerstvenia počas Dňa obce

 

Výstava k 70.výročiu SNP

Výstava k 70.výročiu SNP

Fotogaléria

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Turanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 14.8.2014 č. 46/2014/IIa) určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Turanoch bude mať 11 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode. Vo volebnom obvode číslo 1., ktorý zahŕňa celú obec

Podrobný text oznámenia

zverejnené 11.9.2014

Slávnostné služby Božie pri začiatku škol.roka 2014/15 - 7.9.2014

škola

Fotogaléria

Futbalový zápas I.Quick trieda - 7.9.2014

TURANY - DRÁZKOVCE 0:2

Drážkovce

Fotogaléria

Oznámenie o pokračovaní územného konania o zmene využitia územia a nariadenie ústneho pojednávania. Verejná vyhláška - zverejnená 5.9.2014

Navrhovateľ, Slovenské štrkopiesky s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, podal na tunajšom úrade, dňa 13.5. 2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre nové využívanie územia s názvom „Zemník Turany - ťažba štrkopieskov II. etapa".

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bude dňa 19.9. 2014, o 10.15 hod , so stretnutím účastníkov v zasadačke obecného úradu Turany /miestnosť č. 22, II. N.P./

pokračovanie ....

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÝCH KOTLOV V ZŠ - vyvesené 3.9.2014
Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ - Modernizácia plynovej kotolne
1. Výzva - zakázka na dodanie a montáž plynových kotlov "Modernizácia plynovej kotolne"
2. Rekonštrukcia plynovej kotolne - technické podmienky
3. Výkres jestvujúceho stavu kotolne v ZŠ
4. Výkres navrhovaného stavu kotolne v ZŠ
OZNÁMENIE o zmene navrhovanej činnosti - vyvesené 3.9.2014

Obec Turany obdržala dňa 2.9.2014Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z." stavby „Diaľnica D1 Hubová - Turany" , ktoré Ministerstvu životného prostredia SR predložil navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava, v zmysle §18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa nachádza na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-dl-turany-hubova Oznamujeme Vám, že netechnické zhrnutie je pre verejnosť prístupné k nahliadnutiu počas úradných hodín v kancelárii stavebného úradu /dvere č.9/ v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia. Verejnosť k zmene navrhovanej činnosti môže zaslať svoje písomné stanoviská v termíne do 12 dní od doby ako bola o oznámení o zmene informovaná, na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor enviromentálneho posudzovania, . Námestie Ľ.Štúra č.1, 812 35 Bratislava

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

ODHALENIE PAMäTNEJ TABULE V BANSKEJ DOLINKE - 22.8.2014

Pamätná tabuľa

Fotogaléria

SPOMIENKOVÉ OSLAVY 70.VÝROČIA SNP - 22.8.2014

Oslavy 70.výročia SNP

Už v piatok 22.augusta 2014 sa v našej obci uskutočnili spomienkové oslavy udalostí spred sedemdesiatich rokov - Slovenského národného povstania, ktoré bolo s Turanmi a jeho občanmi rôzne spojené... pokračovanie

Fotogaléria

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 112/2010 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z. a zákona č. 180/2014 Z.z.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora):


Počet obyvateľov obce / Počet podpisov voličov na petícii


do 50 obyvateľov / 10 podpisov
51 - 100 obyvateľov / 20 podpisov
101 - 500 obyvateľov / 40 podpisov
501 - 2 000 obyvateľov / 100 podpisov
2 001 - 20 000 obyvateľov / 200 podpisov
20 001 - 100 000 obyvateľov / 400 podpisov
nad 100 000 obyvateľov / 600 podpisov

 

Počet obyvateľov obce TURANY 4 326

 

Ďalšie informácie spolu s tlačivami na stiahnutie pre kandidatúry na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu nájdete na tejto stránke

ORGANOVÝ KONCERT - POCTA BACHOVI

Pocta Bachovi

Fotogaléria

UPOZORNENIE

Spoločný výbor Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu Turany oznamuje širokej verejnosti, že silný vietor v dňoch 14. a 15. mája 2014 spôsobil v katastrálnom území obce Turany na našich lesných pozemkoch rozsiahlu vetrovú kalamitu buka a smreka v množstve viac ako 3 000 m3. Pretože začína hubárska sezóna Spoločný výbor z bezpečnostných dôvodov zakazuje dnešným dňom a až do odvolania akýkoľvek pohyb ľudí a motorových vozidiel po lesných porastoch a lesných cestách. Vetrová kalamita drevnej hmoty buka a smreka sa spracúva ťažkou lesnou technikou a nežiadúce osoby v lesoch by mohli prísť k úrazu. Žiadame všetkých občanov, aby túto správu vzali na vedomie.

JUDr. Dušan Híčik, predseda Spoločného výboru

zverejnené 23.5.2014