Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2018

 

AUGUST:

 

4.8.2018 Rybárska zábava

 

12.8.2018 Memoriál Jozefa Pavlu

 

ďaľšie akcie ...

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

Centrálna úradna elektronická tabuľa (CUET)

CUET

Vyhľadávanie na centrálnej úradnej tabuli

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v súlade s § 4 pism. b) a s § 21 pism. a) v nadväznosti na § 21 pism. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zneni neskoršich predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v zneni neskoršich predpisov

 

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesnych pozemkoch, v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) a na trávnatych porastoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice

od 31. júla 2018 od 08,00 hod. do odvolania

 

... pokračovanie

zverejnené 31.07.2018

BEH NA CHATU POD CHLEBOM - 22.7.2018 - fotogaléria a výsledky

Beh na Chatu pod Chlebom

 

Fotogaléria z behu

 

Výsledky

 

V nedeľu 22. júla 2018 sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník obľúbeného podujatia v krásnom prostredí Krivánskej Malej Fatry. Bol zároveň 9. ročníkom memoriálu Ing. Jána Morgoša, bývalého predsedu BS Tatran Turany a pokladníka LK Nádej. Náročná trasa vedúca zo Zajacovej po turistickej značke na chatu pod Chlebom v dĺžke 3,1 km s prevýšením 680 m preverila pripravenosť všetkých pretekárov. Najmä povestný Generál bol prekvapením pre tých, čo trasu absolvovali prvý raz, ale všetci až na jedného ju úspešne zdolali. Organizátorov potešila účasť 84 pretekárov všetkých vekových skupín, no čakali viac, aj keď predpoveď počasia asi viacerých odradila . Nakoniec bolo ideálne na beh bez dažďa a vetra a pri ceste späť. V deviatich kategóriách bežci od 9 do 70 rokov zdolali trať v teplom, ale príjemnom počasí pod mrakom. Potešila účasť 20 Turancov a členov BS Tatran, ale čakali sme viac a rozšírili tak skupinu zo všetkých ročníkov na 55 bežcov a to sme čakali ešte ďalších, aj prihlásených. Náročnú, ale krásnu trasu nášho behu sme absolvovali vlastne už jedenásty raz, keď v roku 2008 sme absolvovali nultý skúšobný ročník a odvtedy ani raz nechýbal len Miroslav Janota a raz chýbali Jozef Liskaj st, Marek Litvaj, Pavol Ďurdík. predvlani sme výrazne prekročili stovku a čakali sme jej prekročenie aj tento rok. Rekordnú účasť predvlani spestril aj traťový rekord Andreja Paulena zo Žiliny, ktorý časom 26 minút sedem sekúnd prekonal vlani starý rekord M. Dávidíka z r. 2009 o 32 sekúnd. A. Paulen vyhral aj tento rok, jeho traťový rekord je už 14 sekúnd pod 26 min. Triasol sa aj rekord žien, ale juniorka Rebeca Gabčíkováho neprekonala časom 34,01, keď jej chýbali len 3 sekundy. Kategóriu Memoriálu – päťdesiatnikov vyhral 2x po sebe Ľuboš Kováčik zo Súľova ale neprišiel obhajovať a tak ho prebral Štiavničan Vladimír Kramár – putovný pohár odovzdala manželka Mária Morgošová a ceny členovia výboru BS Tatran. Bohatá tombola potešila ďalších bežcov. Najmladšou bola 9 ročná Anička Balážová z Ostravy, najstaršou nestarnúca Anna Staroňová zo Závažnej Poruby. Najrýchlejší Turanci a členovia BS Tatran v kategóriách : Martin Maťko, Marek Litvaj, Anton Staš, Ján Hrivnák, Ján Jesenský, Nikola Maťková a Anna Hrivnáková.
Bez materiálnej, finančnej a organizačnej pomoci mesta a jeho predstaviteľov, ale aj spoluporiadajúceho Lyžiarskeho klubu Nádej a sponzorov najmä rodiny Morgošovcov a fa TEAM, Vydavateľstva Martinus a Tesco Expres Sučany by sme toto podujatie nemohli zodpovedne zabezpečiť a teda im patrí poďakovanie výboru BS Tatran Turany a celého nášho spolku. Spokojnosť účastníkov je našou najlepšou odmenou a zárukou toho, že prídu aj o rok a dovedú aj ďalších a opäť prekročíme stovku.


Mgr. Jozef Liskaj , predseda BS TATRAN

Rybárska zábava

 

Rybárska zábava

DEŇ MESTA - 8.9.2018

 

 

Záujemcovia o rôzny predaj, poskytnutie občerstvenia, remeselníci a a vystavovatelia, prihláste sa na  Mestskom úrade v Turanoch do 5.9.2018. - tel. 043/4292 400.

 

 

 

Môj dom, môj domov-moja záhradka

Propozície súťaže - Môj dom, môj domov-moja záhradka

 

Súťaž o najlepší guláš

Propozície súťaže o "Najlepší guľáš" spolu s prihláškou do súťaže

 

 

Kvety Turian

 

Najkrajší šarkan

Najťažšia tekvica

 

Kynologické preteky - 29.9.2018

 

Kynologické preteky

plagát

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181 ods.1a 2 zákona č. 180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a určujem


1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do17.augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11.septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18.septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24.októbra 2018.


Andrej Danko v.r.

Uplný text vyhlásenia

Informácie pre voliča

ROZHODNUTIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, podalo dňa 6.3.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu stavby „IBV Vrútky- Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ na pozemkoch : ...

 

kompletný text vyhlášky

vyvesené 12.7.2018

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj vyťaženého dreva Mesta Turany

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude kúpa vyťaženého dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany.


Druhy predávaného dreva :
1. Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : AB,
2. Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : C,
3. ihlič. vláknina SM/JD v kôre od 8cm t.k. do 60cm h.k.

4. Kôrovcová hmota.

 

- kompletný text výzvy

- Príloha č.1 - Vyhlásenie kupujúceho subjektu

- Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Predaj vyťaženého dreva“

- Príloha č. 3 návrh zmluvných podmienok

vyvesené 11.07.2018

VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ NA FESTIVALE VO VÝCHODNEJ - 29.6.2018

Východná 2018

Fotogaléria

 

POVOLENIE

Ministerstvo dopravy a výstavby , ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým


p o v o ľ u j e


podľa § 5 ods.2 zákona č.669/2007 Z.z. do 30.06.2020 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov ... pokračovanie

zverejnené 30.6.2018

VÝSTUP NA VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ - 23.6.2018 - FOTOGALÉRIA

Výstup na Kriváň

Fotogaléria

 

46. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Tento ročník výstupu sprevádzalo ráno premenlivé počasie, po daždivých dňoch boli organizátori pripravení, že na vrchole Kriváňa to ideálne nebude. Teplota vzduchu bola ráno na Chate pod Chlebom + 8° C, fúkal však nepríjemný a silný vietor, po ceste na chatu viacerí zmokli. Autobus vyviezol niektorých turistov k Autocampingu Trusalová , iní sem prišli pešo či autami a odtiaľ smerovali po žltej značke na vrchol Kriváňa. Mnohí išli z opačnej strany, do Vrátnej bol zabezpečený tiež odvoz autobusom, viacerí tiež do Vrátnej schádzali. Po trase boli dve občerstvovacie stanice, na vrchole mali turisti možnosť zapísať sa do výstupovej kroniky a získať pekný výstupový odznak. Mnohí pri zdolaní vrcholu 1 709 m vysokého V.F. Kriváňa zažili dážď, vietor, snehové krúpky, no tiež záblesky slnka a mierne vyjasnenie, ktoré dovolilo nazrieť do dolín a uvidieť krásu turčianskej záhradky a vrcholov Malej Fatry.
Tohtoročného - 46. ročníka sa zúčastnilo podľa zápisu v kronike 284 turistov. V porovnaní s minulými, na dobré počasie prajnejšími ročníkmi , bola účasť nižšia, vzhľadom k počasiu však priaznivá. Podujatie bolo vyhodnotené popoludní na v ATC Trusalová, vylosovaných bolo 22 šťastných turistov, ktorí získali ceny účastníckej tomboly. V programe podujatia a do tanca hrala popoludní country skupina 2 + 2 z Martina, večer DJ M. Mihálik. O 20,00 hod. bola zapálená Jánska vatra, ktorá toto pekné podujatie ukončila. Podujatie podporili viacerí sponzori, za čo organizátori najväčšej turistickej akcie v Turanoch všetkým ďakujú.

Dovidenia na 47. ročníku výstupu 22.6. 2019

SPOLU NA V.F. KRIVÁŇ VYSTÚPILO 284 turistov

NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK Daniel Danišík 5 mesačný z Nitry

NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK Jozef Marcin z Turian, 89 ročný

NAJVZDIALENEJŠÍ ÚČASTNÍCI Miroslav Uhrinčať a Jan Svatos z Prahy

Sponzori 46. ročníka Výstupu na V.F. Kriváň:

MESTO TURANY, PZ Kriváň Turany , R 3 EMOS s.r.o. Bratislava, ATC Trusalová ,
STATON s.r.o. Turany, PENZIÓN JANKA , KST Martin , DAS M. Sobek, BYTUR s. r. o. Turany , ČALÚNNICTVO POHÁNKA Martin, SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN, MILAN RANTO , ZOO POKRM - Z. Kalous, INFINITY s.r.o. M. Rusnák, Emil Parizek, Boris Bonda

 

Jánska vatra

 

Kolaudačné rozhodnutie - Verejná vyhláška

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /IČO 36442151/, v zastúpeni eExar, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce, podala na tunajšom úrade, dňa 5.3.2018, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ-529/2017, dňa 2.5. 2017.
Mesto Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh a podľa § 82 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
povoľuje užívanie stavby
„ MT- 9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“ , ktorá pozostáva z objektov
... pokračovanie

vyvesené 20.6.2018