Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2017

 

JÚN:

 

24.6.2017 - 45.ročník Výstup na Veľký Fatranský Kriváň

 

 

 

ďaľšie akcie ...

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

 

 

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

POZVÁNKA NA VÝSTUP

Výstup na veľký fatranský Kriváň 2017

 

plagát

P O Z V Á N K A

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás týmto pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Turanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 v Miestnom kultúrnom stredisku Turany so začiatkom o 15:00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2016
8. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2016
9. Pridelenie bytu
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

O 16:00 hodine môžu vystúpiť občania so svojimi pripomienkami.

 

Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

vyvesené 22.6.2017

Beh na chatu pod Chlebom - 23.7.2017

Beh na chatu pod Chlebom

...pokračovanie propozícií

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám že v termíne od 7.7.2017 8:00 hod. do 7.7.2017 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na nasledovných odberných miestach v Turanoch z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

 

Oznamujeme Vám že v termíne od 13.7.2017 6:30 hod. do 13.7.2017 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na nasledovných odberných miestach v Turanoch z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy - kúpa vyťaženého dreva Mesta Turany

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa vyťaženého dreva Mesta Turany ... pokračovanie

 

príloha č.1 - vyhlásenie kupujúceho subjektu

príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Predaj vyťaženého dreva“

príloha č.3 - Vzor zmluvy

 

vyvesené 9.6.2017

FUTBAL

Futbal - dievčatá

V Turanoch vzniká nový dievčenský futbalový tím…Na základe vlastnej iniciatívy si dievčatá zo ZŠ Turany vytvorili svoj vlastný tím… 9.6.2017 po niekoľkých tréningoch odohrali svoj prvý priateľský zápas so svojimi rovesníkmi z Turian. Za veľkej diváckej podpory dievčatá síce prehrali 4:2 ale odohrali veľmi pekný zápas

MAJÁLES - 27.5.2017 - FOTOGALÉRIA

Majáles 2017

Fotogaléria

Rámcový návrh GVD

Informácia o zverejnení Rámcového návrhu GVD – cestovných poriadkov vlakov osobnej prepravy pre obdobie 2017/2018, a to na stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja k pripomienkovaniu.


http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-uzemneho-planovania/doprava/oznamy-zmeny-cestovne-poriadky-dopravne-licencie/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsr-gvd-obdobie-2017-2018.html

Rámcový návrh GVD je predkladaný k pripomienkovaniu zo strany ŽSR spravidla na konci mája. Jedná sa o pracovný návrh cestovného poriadku vlakov železničnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od generálnej zmeny cestovných poriadkov (vlakových a autobusových), teda od 10. decembra 2017, po zapracovaní pripomienok, po prerokovaní s inými železničnými dopravcami – teda s malými zmenami.
Aj tento potom bude zverejnený na stránke Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Z V E R E J N E N I E

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO (číslo: 1294/2017-1.7/ml)
vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platného do 31.12.2016)

V zmysle § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) týmto informujeme verejnosť o doručení rozhodnutia Záverečného stanoviska MŽP SR č. 1294/2017-1.7/ml k navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ (ďalej len ako „Rozhodnutie“), ktorej navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. pokračovanie zverejnenia

 

Záverečné stanovisko

 

zverejnené 26.5.2017

VEČER V MÚZEU - 20.5.2017 - FOTOGALÉRIA

Večer v múzeu

Fotogaléria

 

Oslavy Dňa matiek 14.5.2017- fotogaléria

Deň matiek 2017

Fotogaléria

 

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu Mesta Turany

Mesto Turany, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu Mesta Turany ( ďalej aj len ÚPN Mesta Turany). V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) stavebného zákona predkladá Mesto Turany Koncept ÚPN Mesta Turany na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Konceptu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.turany.sk a na Mestskom úrade v Turanoch v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN Mesta Turany sa uskutoční

dňa 9. mája 2017 ( utorok) o 15:00 hod.


v Miestnom kultúrnom stredisku na Krížnej ulici v Turanoch,

na ktoré Vás týmto pozývame. V súlade s ustanovením § 21, ods. 3) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky ku Konceptu ÚPN Mesta Turany na adresu Mestského úradu v Turanoch v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Územný plán mesta Turany - koncept

 

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Turany.pdf

Vyhodnotenie záberov plôch v pôvodnom ÚPN.pdf

 

Expedičný list.pdf - 23 kB

 

A.Textová časť

Sprievodná správa.pdf - 3,4 MB

Schéma záväzných častí.pdf - 2,4 MB

 

B. Grafická časť

01 - Výkres širších vzťahov.pdf - 3,5 MB

02 - Výkres priestorového usporiadania.pdf - 10,5 MB

03 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf - 5,5 MB

04 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia.pdf - 5,3 MB

05 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov.pdf - 4,9 MB

06- Výkres ochrany prírody.pdf - 9,7 MB

 

 

vyvesené 25.4.2017