Kalendár kulturných a športových podujatí v roku 2016

 

 

DECEMBER:

 

6.12.2016 - Mikulášska nedeľa

 

17.12.2016 - Predvianočné vystúpenie s FS Kriváň

 

18.12.2016 - Vianočný koncert v evanjelickom kostole

 

31.12.2016 - Silvester s FS Kriváň

 

 

ďaľšie akcie ...

AKTUÁLNE SPRÁVY MESTSKÉHO ROZHLASU

rozhlas

SPRÁVY

 

Správy miestneho rozhlasu sa vysielaju aj na infokanale v káblovej TV. Číslo kanálu je E10 (frekvencia 210,25 MHz), kde ide informačný kanál bez zvuku, ale pri spustení hlásenia v miestnom rozhlase sa okamžite vysielajú oznamy aj na tomto kanaly ako zvuková stopa k  info  kanálu. Info kanál je kanál s modrým pozadím a žltým meniacim sa textom ponuky Slovanetu.

 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA TURANY

hasici-turany

Dobrovoľný hasičský zbor mesta TURANY

KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Prevádzkáreň mesta

prevadzkaren

Stránka prevádzkárne

Mesto Turany na FACEBOOKU

 

FACEBOOK

 

SLOVANET

slovanet

www.slovanet.sk

MIKULÁŠSKA NEDEĽA - 4.12.2016 - FOTOGALÉRIA

Mikulášska nedeľa

Fotogaléria

TVORIVÁ DIELŇA SO ZUZANOU - 6.12.2016

Tvorivá dielňa

ZÁMER ZÁMENY PODIELU V POZEMKOCH

Mesto Turany zverejňuje zámer zámeny podielov v pozemkoch za účelom vzájomného vystúpenia z podielového spoluvlastníctva za účelom vysporiadania miestnej komunikácie v lok. Ublác Turany nasledovným spôsobom:

1. Mesto Turany je spoluvlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území Turany, okres Martin vedených okresným úradom Martin, katastrálny odbor na LV č. 5355, v spoluvlastníckom podiele 109/128, jedná sa o nasledujúce nehnuteľnosti: .... pokračovanie

vyvesené 30.11.2016

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE S FS KRIVÁŇ - 17.12.2016

Vianoce s FS Kriváň

VIANOČNÝ KONCERT - 18.12.2016

Vianočný koncert

SILVESTER S FS KRIVÁŇ - 31.12.2016

Silvester s FS Kriváň

Plagát

OKRESNÝ ÚRAD MARTIN - Odbor starostlivosti o životné prostredie

ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu „Územný plán mesta Turany“ na životné prostredie ... pokračovanie

vyvesené 15.11.2016

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán mesta Turany

Mesto Turany, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán obce, Vám v súlade s ustanovením § 20 ods. 2) zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania Zadania pre Územný plán mesta Turany

..... pokračovanie oznámenia

 

Zadanie pre Územný plán mesta Turany

 

vyvesené 22.11.2016

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA ŽENY-ŽENÁM - 11.11.2016

Ženy - ženám

Fotogaléria

 

OTVORENIE NOVEJ EXPOZÍCIE O LYŽOVANÍ V MIESTNOM MÚZEU - 10.11.2016

Nová expozícia o lyžovaní

Fotogaléria

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020"

Verejná vyhláška

... pokračovanie

vyvesené 10.11.2016